ขยายหน้าจอ
  • 7072เข้าชม
  • 0ตอบกลับ

กฏหมายคุ้มครองผู้บริโภค [คัดลอกลิงค์]

ถอยกลับ ถัดไป
ออฟไลน์karminsc
 

        กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคของไทยในปัจจุบันมีจำนวนหลายฉบับซึ่งกฎหมายแต่ละฉบับมีอำนาจและหน้าที่ในการให้ความคุ้มครองผู้บริโภคที่แตกต่างกัน โดยมีหน่วยงานราชการทำหน้าที่ในการบังคับใช้ให้เป็นไปตามกฎหมายซึ่งหน่วยงานราชการดังกล่าวกระจายอยู่ตามกระทรวงต่าง ๆโดยสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
1.กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคที่มีหน้าที่คุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคโดยตรงคือ    พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่2) พ.ศ. 2541 ได้กำหนดให้ผู้บริโภคมีสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย5 ประการดังนี้   1.  สิทธิที่จะได้รับข่าวสารรวมทั้งคำพรรณนาคุณภาพที่ถูกต้องและเพียงพอเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ
   2.  สิทธิที่จะได้อิสระในการเลือกหาสินค้าหรือบริการ
   3.  สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรือบริการ
   4.  สิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการทำสัญญา
   5.  สิทธิที่จะได้การพิจารณาและชดเชยความเสียหาย
หลักทั่วไปของการบังคับใช้กฎหมาย คือเมื่อมีกฎหมายฉบับใดให้อำนาจในการคุ้มครองผู้บริโภคไว้เป็นการเฉพาะแล้วก็ต้องบังคับตามกฎหมายฉบับนั้น ตัวอย่างเช่นกรณีที่ผู้บริโภคถูกละเมิดสิทธิเกี่ยวกับเรื่องอาหารผู้บริโภคสามารถไปร้องเรียนที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522ซึ่งเป็นกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคเฉพาะเรื่องสินค้าอาหารเท่านั้นแต่ถ้ากรณีไม่มีกฎหมายใดหรือหน่วยงานใดให้ความคุ้มครองผู้บริโภคเป็นการเฉพาะแล้วก็ต้องใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522ซึ่งให้ความคุ้มครองในผู้บริโภคด้านสินค้าและบริการทั่วไป
2.  กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคที่มีหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภคโดยการเข้าไปควบคุมตรวจสอบและกำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจที่ผลิตสินค้าหรือบริการเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับความเป็นธรรมและได้รับความปลอดภัยในการใช้สินค้าและการรับบริการ โดยสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้


   2.1 กฎหมายคุ้มครองเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับความปลอดภัยในการใช้สินค้าและการรับบริการ เช่น
  * กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคโดยกระทรวงสาธารณสุข
   - พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545
   - พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522
   - พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510
  * กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคโดยกระทรวงอุตสาหกรรม
   - พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511
   - พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535
   2.2 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับความเป็นธรรมในการใช้สินค้าและการรับบริการ เช่น
            * กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคโดยกระทรวงพาณิชย์
   - พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542
   - พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542
  * กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคโดยกระทรวงยุติธรรม
   - พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540
เมื่อผู้บริโภคถูกละเมิดสิทธิหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากผู้ประกอบธุรกิจเนื่องจากการใช้สินค้าหรือบริการผู้บริโภคย่อมได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายโดยผู้บริโภคสามารถร้องเรียนได้ที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัด หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งเมื่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้รับแจ้งเรื่องร้องเรียนแล้วจะเรียกให้คู่กรณีมาเจรจาไกล่เกลี่ยเพื่อระงับข้อพิพาทและชดใช้ค่าเสียหายซึ่งหากไม่สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยตกลงกันได้คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคก็มีอำนาจในการดำเนินคดีแทนผู้บริโภค ซึ่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 เป็นกฎหมายฉบับเดียวที่มีอำนาจในการดำเนินคดีแทนผู้บริโภคเพื่อฟ้องเรียกทรัพย์สินหรือค่าเสียหายให้แก่ผู้บริโภคที่ถูกละเมิดสิทธิจากการใช้สินค้าและการรับบริการ โดยผู้บริโภคไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆในการดำเนินคดีแต่อย่างใด

  
 
สวัสดีครับ ขอต้อนรับเข้าสู่ karmins.com ครับ
กล่องตอบกลับด่วน
จำกัด255 ตัวอักษร
สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
 
ถอยกลับ ถัดไป