ขยายหน้าจอ
  • 2298เข้าชม
  • 0ตอบกลับ

สาเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหาทุพภาพ [คัดลอกลิงค์]

ถอยกลับ ถัดไป
ออฟไลน์openpassorn
 

ปัญหาทุพโภชนการเกิดจากสาเหตุหลายประการ
1.ความยากจน ปัญหาความยากจยทำให้ขลาดแคลนอาหารที่จะนำมาบริโภคหรือต้องบริโภคในปริมาณจำกัด ทำให้ร่างกายได้รับอาหารไม่เพียงพอ

2.ขาดความรู้ทางโภชนาการ ความรู้ทางโภชนาการช่วยให้ตัดสินใจเลือกรับประทานอาหารได้อย่างถูกต้องเหมาะสมมากขึ้น ซึ่งการขาดความรู้ในเรื่องนี้อาจทำให้รับประทานอหารที่ไม่มีประโยชน์และเกิดโทษต่อร่างกายได้

3.การถูกปละละเลย ผู้ดูแลเรื่องอาหารการกินโดยเฉพาะผู้ใหญ่ในครบครัว ถ้ามีพฤติกรรมปล่อยปละละเลยไม่กวดขันให้บุตรหลานรับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์และครบถ้วนทั้ง 3 มื้อในแต่ละวันก็สามารถทำให้เกิดปัญหาการขาดสารอาหารส่งผลกระทบต่อการพัฒนาการและการเจริญเติบโตที่ไม่สมวัยได้ หรือได้รับอาหารมากเกินความต้องการของร่างกายก่อให้เกิดโรคอ้วนหรือโรคอื่นๆตามมา

4.สภาวการณ์ขาดแคลนอาหาร การลดลงของผลผลิตก่อให้เกิดสภาวการณ์ขาดแคลนอาหารโดยเฉพาะกลุ่มประชาชนที่มีรายได้น้อยจะประสบปัญหานี้มากเนื่องจากราคาอาหารแพงขึ้นทำให้ซื้อมาบริโภคได้น้อยลง

5.การกระจายของอาหารไม่สม่ำเสมอ การกระจายอาหารไม่สม่ำเสมอยังพบว่าเป็นสาเหตุของปัญหาโภชนการที่สำคัญ โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลความเจริญอาจได้รับอาหารไม่ครบถ้วนเพียงพอกับความต้องการ

6.การเพิ่มของจำนวนประชากร จำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น ทำให้ความต้องการอาหารมากขึ้น อาจทำให้ต้องแย่งกันบริโภคอาหาร ถ้าอาหารมีปริมาณหรือจำนวนจำกักก็สามารถส่งผลให้เกิดการขาดแคลนอาหารบริโภคได้

7.วิถีชีวิต วิถีชีวิตที่เร่งรีบใต้ต้องรีบรับประทานอาหารหรืองดอาหารบางมื้อ การรับประทานอาหารจานด่วนเพื่อประทังชีวิตทำให้ร่างกายได้รับสารอาหารไม่ครบถ้วนและเพียงพอ ส่งผลให้เกิดโรคขลาดสารอาหาร

8.รสนิยมการบริโภค ปัจจุบันกระแสบริโภคนิยมเป็นสาเหตุสำคัญอย่างหนึ่งที่ก่อให้เกิดปัญหาโภชนาการ ได้แ่ก่
  • การบริโภคอาหารต่างประเทศ ซึ่งอาหารเหล่านี้มีคุณค่าทางโภชนาการน้อย ส่วนใหญ่ประกอบด้วยแป้ง ซึ่งก่อให้เกิดโรคร้อน นอกจากนี้ยังมีราคาแพงไม่คุ้มค่ากับเงินที่เสียไปด้วย


 
กล่องตอบกลับด่วน
จำกัด255 ตัวอักษร
สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
 
ถอยกลับ ถัดไป