ขยายหน้าจอ
  • 2526เข้าชม
  • 0ตอบกลับ

แนวทางในการสร้างเสริมสมรรถภาพทางจิต [คัดลอกลิงค์]

ถอยกลับ ถัดไป
ออฟไลน์openpassorn
 

   การสร้างเสริมสมรรถทางจิตจะช่วยให้เรามีสุขภาพจิตที่ดี สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีความสุข ซึ่งการสร้างเสริมสมรรถภาพจิตมีแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้
  1. การรู้จักและเข้าใจตนเอง การรู้จักยอมรับจุดเด่นและจุดด้อยของตนเอง จะช่วยให้มีความกล้าที่จะเผชิญกับสิ่งต่างๆในสังคม และสามารถปรับตัวเข้ากับสภาวะแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีความสุข
  2. การมองโลกในแง่ดี การพยายามโลกในแง่ดี จะทำให้จิตใจของเราเป็นสุขไม่วิตกกังวล ไม่โกรธหรืออิจฉาริษยาผู้อื่น
  3. การทำจิตใจให้สดชื่น ร่าเริง และมีอารมณ์ขัน บุคคลใดที่มีอารมณ์ร่าเริงแจ่มใส่อยู่เสมอ จะทำให้บุคคลนั้นมีอารมณ์ที่มั่งคง และสามารถคล้ายความวิตกกังวลในจิตใจได้
  4. การรู้จักให้อภัยและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ การรู้จักให้อภัยและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน นอกจากจะทำให้จิตใจสงบและเป็นสุขแล้ว ยังสามารถสร้างมิตรภาพและความสัมพันธ์อันดีกับผู้อื่นได้ด้วย
  5. การผ่อนคลายความเครียด ความเครียดเป็ฯสิ่งที่มีผลกระทบต่อสมรรถภาพทางจิตอย่างมาก เนื่องจากความเครียดจะทำให้จิตใจว้าวุ่น วิตกกังวล ดังนั้น การผ่อนคลายความเครียดจึงเป็นอีกวิธีหนึ่งช่วยสร้างเสริมสมรรถภาพทางจิตได้อย่างเป็นอย่างดี


 
กล่องตอบกลับด่วน
จำกัด255 ตัวอักษร
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
 
ถอยกลับ ถัดไป