ขยายหน้าจอ
  • 9792เข้าชม
  • 0ตอบกลับ

[ม.3]หม่อมเจ้าหญิงพูนพิสมัย  ดิศกุล [คัดลอกลิงค์]

ถอยกลับ ถัดไป
ออฟไลน์karminsc
 

หม่อมเจ้าหญิงพูนพิสมัย  ดิศกุล
            พระประวัติ

            หม่อมเจ้าหญิงพูนพิสมัย  ดิศกุล  เป็นพระธิดาในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ และหม่อมเฉื่อย ประสูติเมื่อวันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ. ศ. 2338

            ในวัยเยาว์หม่อมเจ้าหญิงพูนพิสมัย ทรงศึกษาภาษาไทยกับคุณหญิงวิทยาปรีชามาตย์ ( อ่อง ) ได้รับการศึกษาสำหรับกุลสตรีจากสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้านิภานภดล กรมขุนอู่ทอง  เขตตขัตติยนารี ทรงศึกษาภาษาอังกฤษกับครูสตรีชาวอังกฤษ ทรงศึกษาภาษาฝรั่งเศส จากครูสตรีชาวฝรั่งเศส ส่วนวิชาศาสนา สังคม ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์และโบราณคดี ทรงศึกษาจากพระบิดา ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็น “พระบิดาแห่งประวัติศาสตร์ไทย”

            หม่อมเจ้าหญิงพูนพิสมัย ดิศกุล เป็นผู้มีความสนพระทัยในพระพุทธศาสนาอย่างยิ่งทรงมีความรู้ในพระพุทธศาสนาอย่างลึกซึ้ง ทรงศึกษาภาษาบาลีจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ วัดเทพศิรินทราวาส ซึ่งเป็นพระเถระที่พระบิดาทรงเลื่อมใสมากรูปหนึ่ง ด้วยความเป็นผู้คงแก่เรียนในพระพุทธศาสนา พระองค์จึงได้ทรงรับเชิญเป็นผู้บรรยายเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาทั้งในประเทศและต่างประเทศอยู่เสมอ ทรงรับเป็นที่ปรึกษาของกลุ่มพุทธศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและเสด็จไปประทานความรู้เกี่ยวกับพุทธศาสนาสัปดาห์ละ 2 ครั้ง ทรงเป็นที่ปรึกษาของชมรมพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กับได้ทรงแสดงปาฐกถาตามหน่วยงานต่างๆทั่วราชอาณาจักร ได้รับความชื่นชมจากประชาชนทั่วไปว่าทรงเป็นผู้มีความรู้ในพระพุทธศาสนาอย่างลึกซึ้ง

            กรณียกิจของพระองค์เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทย อาจแบ่งได้เป็น 2 ประเภทดังนี้

            1. งานด้านการบริหาร ทรงเป็นกรมการบริหารและอุปนายกพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์หลายสมัย และเมื่อ พ. ศ. 2496 ทรงเป็นรองประธานองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก   ( พ.ส.ล. ) ต่อมาในการประชุมครั้งที่ 7 ขององค์การ พ.ส.ล. ซึ่งเริ่มต้นที่กรุงเทพมหานคร แล้วไปประชุมต่อจนจบที่เมืองสารนาถ ประเทศอินเดีย และเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2507 ที่ประชุมได้ลงมติเป็นเอกฉันท์ให้ทรงดำรงตำแหน่งประธานองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก กับให้ความเห็นชอบให้สำนักงานใหญ่และสำนักงานเลาณุการขององค์การฯย้ายมาตั้งอยู่ประเทศไทยเป็นการถาวร

            หม่อมเจ้าหญิงพูนพิสมัย  ดิศกุล ทรงดำรงตำแหน่งประธานองค์การ  พ.ส.ล. ติดต่อกันมาเป็นเวลายาวนานถึง 21 ปี จนถึง พ.ศ. 2527 ทรงดำรงตำแหน่งประธานกิตติมศักดิ์ขององค์การ พ.ส.ล. ขณะทรงเป็นประธานฯ หม่อมเจ้าหญิงพูนพิศ  ดิศกุล ได้เสด็จไปประกอบกรณียกิจทางด้านพุทธศาสนาทั่วโลก ทรงบรรยายหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาตามสถาบันต่างๆ ของนานาประเทศ ทรงได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทางปรัชญา จากมหาวิทยาลัยดองกุ๊กกรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ เมื่อ พ. ศ. 2500

                

            ได้ทรงบรรยายวิชาการพระพุทธศาสนา ณ มหาวิทยาลัยในรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา เป็นเวลา 1 ปี และทรงได้รับเลือกเป็นกรรมการหนึ่งในเก้าท่านของมูลนิธิเทมเบิลตัน ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการสร้างความเข้าใจในศาสนาทุกศาสนาทั่วโลก มีสำนักงานอยู่ที่กรุงวอชิงตันกรุงดี.ซี. ประสหรัฐอเมริกา

            ด้วยเหตุนี้หม่อมเจ้าหญิงพูนพิสมัย ได้ทรงบำเพ็ญพระองค์เป็นประโยชน์แก่บ้านเมืองเป็นอเนกประการ จึงได้รับปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อ พ.ศ. 2521 และปริญญาอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อ พ.ศ. 2522

            2.  งานเขียน หม่อมเจ้าหญิงพูนพิสมัย ทรงมีความสามรถในการเขียนหนังสือสำหรับเด็ก ทรงนิธ์พลหนังสือ “ศาสนคุณ” อันเป็นหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็กได้รับพระราชทานรางวัลที่ 1 ในการประกวดหนังสือจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนอกจากนี้ยังทรงนิพลธ์บทความและหนังสืออีกเป็นจำนวนมาก เกี่ยวกับชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทย

            ทรงได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เชิดชูเกียรติ ดังนี้

-          ตติยจุลจอมเกล้า เมื่อ พ.ศ. 2467

-          ทุติยจุลจอมเกล้า เมื่อ พ.ศ. 2504

-          ตริตาภรณ์ช้างเผือก เมื่อ พ.ศ. 2505

-          ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ เมื่อ พ.ศ. 2513

-          ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย เมื่อ พ.ศ. 2513

-          มหาวชิรมงกุฎไทย เมื่อ พ.ศ.2523

หม่อมเจ้าหญิงพูนพิสมัย  ดิศกุล สิ้นชีพิตักษัยด้วยพระโรคชรา เมื่อวันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม 2533

รวมพระชันษาได้ 95 พรรษา

            คุณธรรมที่ควรถือเป็นแบบอย่าง

            1. ทรงเป็นอุบาสิกาที่เคร่งครัด เนื่องจากพระองค์ทรงสนพระทัยในพระพุทศาสนาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ จึงทรงมีความเชื่อมั่นในหลักการของพระพุทธศาสนาและมีความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยอย่างมั่นคง ทรงมีความเห็นว่า สตรีนับเป็นหนึ่งในพุทธบริษัทสี่ ควรมีหน้าที่ในการศึกษาปฏิบัติธรรม และค้ำจุนพระพุทธศาสนาได้ไม่แพ้พระสงฆ์ พระองค์จึงสนับสนุนให้สตรีได้มีโอกาสศึกษาธรรม ช่วยกันรักษาพระศาสนาและพระสงฆ์ ดังทึ่พระองค์ได้ตรัสไว้ในข้อความตอนหนึ่งว่า “สตรีควรรู้จักวางตนให้เหมาะสมกับพระภิกษุ ไม่ควรให้พระท่านมีความมัวหมองในพระวินัย เช่น อยู่สองต่อสองกับพระภิกษุ เป็นต้น” ซึ่งถือเป็นแบบอย่างการวางตนเหมาะสม และเคร่งครัดในฐานะที่ทรงเป็นอุบาสิกาในพระพุทธศาสนา

            2. ทรงเป็นพหูสูต เนื่องจากทรงศึกษาพระพุทธศาสนาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์จึงทรงมีความแตกฉานในพุทธธรรมเป็นอย่างยิ่ง ทรงเห็นว่าผู้ที่จะรู้พระพุทธศาสนาดี ต้องเรียนภาษาบาลีอันเป็นภาษาถ่ายทอดพระไตปิฎกด้วย จึงทรงศึกษาภาษาบาลีอย่างจริงจังจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ เพราะทรงมีพื้นฐานทางภาษาบาลีนี้เอง จึงทำให้พระองค์ได้ทรงศึกษาพระพุทธศาสนาได้แตกฉาน และทรงนิพลธ์หนังสือธรรมะได้ยอดเยี่ยม โดยเฉพาะหนังสือชื่อ” ศาสนคุณ”ซึ่งได้รับพระราชทานรางวัลที่ 1 จากพระหัตถ์ของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 7และไดรับการตีพิมพ์เผยแผ่ในพระราชพิธีวิสาขบูชา พ.ศ.2472

            ไม่เฉพาะแต่พระพุทธศาสนาเท่านั้น  วิชาการสาขาอื่นๆเช่น สังคมศาสตร์ ประวัติศาสตร์ บารณคดี ฯลฯ ก็ทรงมีความรู้ความเชี่ยวชาญเป็นอย่างยิ่ง ปัจจัยหนึ่งที่ทรงมีความสามารถนี้ก็คือทรงเป็นพระธิดาในสมเด็จฯกรมพระยาดำรงนุภาพ ผู้ทรงเป็นปราชญ์แห่งเมืองไทยทรงช่วยพระบิดาจดบันทึกเวลาพระบิดาทรงนิพลธ์หนังสือต่างๆทำให้จดจำเรื่องราวต่างๆได้ดี

            3. ทรงเป็นแบบอย่างของพลเมืองดี พลเมืองดีมิใช่เพียงแต่ปฏิบัติตามกฎหมายบ้านเมือง เสียภาษีถูกต้องเท่านั้น พลเมืองดีจะต้องจงรักภักดีและพิทักษ์สมบัติล้ำค่าของชาติอีกด้วย เมื่อสมเด็จพระบิดาสิ้นพระชนม์ลงนั้น ผลงานพระนิพลธ์ทางวิชาการต่างๆของพระบิดา มีฝรั่งต่างชาติขอซื้อไปด้วยราคาสูงมาก แต่ทางราชสกุลดิศกุลต้องการมอบหนังสือเหล่านั้นให้แก่หม่อมเจ้าหญิงพูนพิสมัย ซึ่งท่านก็ทรงแจ้งความจำนงจะบริจากหนังสือเหล่านั้นให้รัฐบาล เพื่อเก็บไว้เป็นสมบัติของชาติ ให้ประชาชนได้ศึกษา รัฐบาลสมัยนั้นอันมีนายปรีดี พนมยงค์ เป็นนายกรัฐมนตรี จึงได้รับและสร้างอาคารหอสมุดขึ้นหลังหนึ่งเรียกว่า “หอดำรง” ซึ่งเป็นที่เก็บรักษาหลักฐานทางศาสนา ประวัติศาสตร์ โบราณคดี และเปิดโอกาสให้นักศึกษาประชาชนตลอดจนชาวต่างชาติได้ศึกษาต่อไป

 
สวัสดีครับ ขอต้อนรับเข้าสู่ karmins.com ครับ
กล่องตอบกลับด่วน
จำกัด255 ตัวอักษร
สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
 
ถอยกลับ ถัดไป