ขยายหน้าจอ
  • 2324เข้าชม
  • 0ตอบกลับ

[ม.3]กฎหมายแพ่ง เรื่องมรดก [คัดลอกลิงค์]

ถอยกลับ ถัดไป
ออฟไลน์openpassorn
 

การตกทอดแห่งทรพย์มรดกและการเป็นทายาท
                   เมื่อบุคลใดตาย มรดกของบุคคลนั้นตกทอดแก่ทายาท กองมรดกของผู้ตายได้แก่ ทรัพย์ทุกชนิดของผู้ตาย ตลอดทั้งสิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบต่างๆ ทายาทไม่จำเป็นต้องรับผิดเกินกว่าทรัพย์มรดกที่ตกทอดมา

ทายาทที่มีสิทธิตามกฎหมาย   เรียกว่า ทายาทโดยธรมม
ทายาทที่มีสิทธิตามพินัยกรรม  เรียกว่า ผู้รับพินัยกรรม

สิทธิโดยธรรมในการรับมรดก
                     ถ้าผู้ใดตายโดยไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้ ให้ปันทรัพย์ทั้งหมดแก่ทายาทโดยธรรมของผู้ตายนั้น ตามกฎหมาย ในกรณีที่ทายาทโดยธรรมเป็นพระภิกษู พระภิกษุนั้นจะเรียกร้องเอาทรัพย์มรดกในฐานะที่เป็นทยาทโดยธรรมไม่ได้ เว้นแต่สึกจามสมณเพศเรียกร้องใน 1 ปีนับแต่เจ้ามรดกตาย แต่พระภิกษุนั้นอาจเป็นผู้รับพินัยกรรมได้

                      ทายาทโดยธรรม มี 6 ลำดับ  เท่านั้น แต่ละลำดับมีสิทธิได้รับมรดกก่อนหลังดังนี้
                            1.ผู้สืบสันดาน
                            2.บิดามารดา
                            3.พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน
                            4.พี่น้องร่วมบิดาหรือมาดาเดียวกัน
                            5.ปู่ ย่า ตา ยาย
                            6.ลุง ป้า น้า อา

ผู้สือสันดาน ได้แก่ ลูก หลาน เหลน สื่อ ถ้าลูกมีชีวิต หลานไม่มีสิทธิได้รับมรดก แต่ถ้าลูกตายก่อนเจ้ามรดก หล่นก็มีสิทธิรับมรดกแทนที่ได้ และกรณีดหลนและลื่นก็เหมือนกัน

การแบ่งให้แบ่งดังนี้ ถ้ามีทายทอันดับ 1 ผู้สืบสันดานอันดับถัดไปก็ไม่มีสิทธิรับมรดก ยกเว้นทายาทอันดับ 2 บิดามารดาของเจ้ามรดก ที่ยังมีชีวิตอยู่ให้แบ่งเสมือนว่าเป็นทายาทชั้นบุตร คือเท่ากับ ทายาทอันดับ 1 และยาทในลำดับเดียวกันจะได้รับส่วนแบ่งเท่าๆกัน

                 1.ถ้ามีทายาทอันดับ 1 คู่สมรสได้รับส่วนแบ่งเท่ากับบุตร 1คน
                 2.ถ้ามีทายาทอันดับ 2 หรือ 3 คู่สมรสได้รับกึ่งหนึ่ง
                 3.ถ้ามีทายาทอันดับ 4 หรือ 5 หรือ 6 คู่สมรสได้รับส่วนแบ่งสองในสามส่วน
                 4.ถ้ามีไม่มีทายาทอันดับ 1-6 คู่สมรสมีสิทธิได้รับมรดกทั้งหมด
 
กล่องตอบกลับด่วน
จำกัด255 ตัวอักษร
สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
 
ถอยกลับ ถัดไป