ขยายหน้าจอ
  • 3464เข้าชม
  • 0ตอบกลับ

[ม.6]การบริหารจิต และการพัฒนาจิต [คัดลอกลิงค์]

ถอยกลับ ถัดไป
ออฟไลน์openpassorn
 

ความหมายโดยทั่วไป

การบริหารจิต หมายถึงการรวบรวมจิตให้คิด ปฏิบัติในสิ่งที่ดีงาม การบริหารจิตเป็นการฝึกไม่ให้จิตฟุ้งซ่าน

การพัฒนาจิต หมายถึง การฝึกปฏิบัติให้ตั้งมั่นมุ่งหวังในทางที่ดี มีประโยชน์ต่อตนเองและสังคม
สมาธิ หมายถึงการตั้งจิตมั่นไม่ให้ฟุ้งซ่านนำไปสู่ปัญญา

การเจริญปัญญา หมายถึง การมีสติคิดอย่างฉลาดเมื่อมีสมาธิจะทำให้เกิดปัญญา เมื่อเกิดปัญญาทำให้เกิดความรู้ และนำความรู้ที่ได้รับ ไปใช้ในการแก้ปัญหา

วิธีการบริหารจิต
           การบริหารจิต คือการปฏิบัติกรรมฐานเป็นการกำหนดจิต เพื่อให้เกิดความสงบในใจ และเย็น(จากกิเลส รวมถึง ราคะ โมหะ โทสะ)ในจิตใจ และเกิดการพัฒนาไปสู่ปัญญา และความรู้

  1. สมถกัมมัฏฐาน คือการระงับจิต เป็นการฝึกจิตให้สงบ
  2. วมัสนากัมมัฏฐาน คือการเห็นความจริงด้วยหลัก เหตุและผล 
กล่องตอบกลับด่วน
จำกัด255 ตัวอักษร
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
 
ถอยกลับ ถัดไป