ขยายหน้าจอ
 • 15773เข้าชม
 • 0ตอบกลับ

[ม.4]วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย [คัดลอกลิงค์]

ถอยกลับ ถัดไป
ออฟไลน์openpassorn
 

วัฒธรรม หมายถึงวิถีชีวิตแบบแผนความประพฤติที่ดีงาม ที่ได้ถ่ายทอด สร้างสรรค์ ประดิษฐ์ สืบต่อกันมา จากคนรุ่นหนึ่งไปอีกรุ่นหนึ่ง

ความสำคัญญาของวัฒธรรม
 1. ทำให้มนุษย์แตกต่างจากสัตว์
 2. ทำให้สังคมเจริญก้าวหน้า
 3. เป็นตัวกำหนดพฤติกรรมมนุษย์
 4. ช่วยสร้างเอกลัษณ์ให้สังคม
ประเภทของวัฒนธรรม
แบ่งตามลักษณะของวัฒธรรม
 • วัฒนธรรมทางวัตถุ ได้แก่ วัฒนธรรมที่เป้นรูปธรรม
 • วัฒธรรมทางจิตใจ ได่แก่วัฒธรรมที่เกี่ยวข้องกีับความรู้สึก ความคิด ความอ่าน ความเชื่อ
แบ่งตามหมวดหมู่ของวัฒธรรม
 • คติธรรม เป็นแนวทางในการดำรงชีวิต ได้แก่ ความเชื่อ ความเมตตา
 • เนติธรรม เป็นระเบียบแบบแผนประเพณี กฏ ระเบียบ
 • สหธรรม เป็นข้อปฏิบัติการอยู่ร่วมกันในสังคม
 • วัตถุธรรม เป็นสิ่งประดิษฐ์ สิ่งก่อสร้าง เพื่อแสดงถึงความเจริญก้าวหน้าที่ดีงาม
ภูมิปัญญาไทย คือ ความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดจากประสบการณ์ที่ได้สั่งสมสืบต่อกันมาในการแก้ปัญหา เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น

ความสำคัญของภูมิปัญญาไทย
 1. เกิดประสบการณ์ที่ใช้ในการแก้ปัญหาในการดำเนินชีวิต
 2. เป็นเอกลัษณืทางวัฒธรรมท้องถิ่น
 3. เป็นพื้นฐานความสามัคคีในชุมชน
 4. เป็นพื้นฐานในการพัฒนาวิถีชีวิตและสังคมชุมชน
การพัฒนาภูมิปัญญาไทย
 • พัฒนาภูมิปัญญาพื้นบ้านให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น
 • ส่งเสริมและเผยแพร่ภูมิปัญญาพื้นบ้าน
 • ปลูกฝังค่านิยมในภูมิปัญญาไทย
 
กล่องตอบกลับด่วน
จำกัด255 ตัวอักษร
สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
 
ถอยกลับ ถัดไป