ขยายหน้าจอ
  • 1942เข้าชม
  • 0ตอบกลับ

สุขภาพจิตในครอบครัว [คัดลอกลิงค์]

ถอยกลับ ถัดไป
ออฟไลน์openpassorn
 


เดือนเมษายนของทุกปีนับเป็นช่วงเวลาของคนไทยนอกจากมีวันหยุดยาวในเทศกาลสงกรานต์ซึ่งถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของคนไทยแล้วยังเป็นช่วงเวลา ที่ภาครัฐส่งเสริมให้เป็น วันครอบครัวและวันผู้สูงอายุด้วย

เทศกาลนี้เป็นเทศ กาลแห่งความสุข แต่หลายครั้งที่จบลงด้วยความทุกข์ความเศร้าโศกเสียใจที่เกิดจากการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักไปในอุบัติเหตุการจราจร ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากความประมาท ดังนั้น เรื่องของการครอง "สติ"จึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกคน
สงกรานต์ในปัจจุบันอาจแตกต่างจากอดีตไปบ้างในแง่ของความงดงามของวัฒนธรรมที่ลดน้อยถอยลง ความสุภาพนิ่มนวลของผู้คนที่ปฏิบัติต่อกันการแต่งกายที่ไม่เหมาะสม รวมทั้งการใช้สุรายาเมา ทำให้เกิดการแสดงออกที่ไม่สมควร บางครั้งถึงขั้นผิดกฎหมาย
ความเสื่อมด้านวัฒน ธรรมของผู้คนในสังคมมีสาเหตุจากหลายปัจจัยประ กอบกันซึ่งเป็นไปได้ว่าเริ่มต้นมาจากการเปลี่ยนแปลงประเทศจากสังคมเกษตรกรรมไปเป็นสังคมอุตสาห กรรม ผู้คนมีเวลาให้กันน้อยลงลักษณะการอยู่แบบตัวใครตัวมันมีมากขึ้น ชีวิตชุมชนขาดหายไป ทำให้ภูมิคุ้มกันของสังคมขาดหายไปด้วย สิ่งไม่ดีเข้าสู่ชุมชนได้ง่าย อาทิยาเสพติด การลักขโมย จี้ปล้น ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินต่ำไม่ค่อยมีใครสนใจใคร
จากลักษณะสังคมที่ผู้คนห่างเหินกันในปัจจุบันทำให้สถาบันครอบครัวไทยที่เป็นหน่วยพื้นฐานและเป็นหน่วยที่สำคัญที่สุดของสังคมอ่อนแอลงอย่างมาก เด็ก และคนชราค่อนข้างเหงาและว้าเหว่ขาดคนดูแลเอาใจใส่ใกล้ชิด สังคมไทยกำลังเผชิญกับปัญหาคนรุ่นใหม่ที่ขาดความมั่นคงทางจิตใจ ขาดความอด ทนรอคอย และความสามารถในการแก้ปัญหาในชีวิตต่ำลงผู้สูงอายุที่มีจำนวนมากขึ้นอยู่กับความเหงาและมีปัญหาโรคซึมเศร้ามากขึ้น
ดังนั้นความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวจะช่วยให้ทุกคนฝ่าวิกฤตในชีวิตไปได้ในอดีตคนในครอบครัวมีเวลาให้กันมาก มีความใกล้ชิด เข้าอกเข้าใจกันดีสิ่งยั่วยุจากภาย นอกก็มีไม่มาก ทำให้ปัญหาครอบครัวและสังคมไม่รุนแรงมากนักต่างกับปัจจุบันที่สถา บันครอบครัวอ่อนแอลง นอกจากนี้สถาบันการศึกษาพัฒนาคนและสถาบันศาสนาที่เป็นที่พึ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจของผู้คนในสังคมก็อ่อนแอลงเช่นกัน ทำให้ปัญหาครอบครัวและปัญหาสังคมรุนแรงกว่าในอดีต แนว ทางการแก้ไขปัญหาที่สำคัญ เร่งด่วนและเริ่มต้นได้เลยคือ การทำครอบครัวให้แข็งแรง โดยการให้เวลาแก่กัน มีกิจกรรมร่วมกัน โดยไม่ต้องใช้เงินทองมากมาย นอกจากการให้เวลาแก่กันแล้วสมาชิกในครอบครัวควรเพิ่มเติมความรู้ความเข้าใจทางด้านจิตวิทยาของคนวัยต่างๆ เพื่อช่วยให้การพูดคุยพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างกันทำได้ดียิ่งขึ้น
เรื่องครอบครัวทำไมต้องศึกษาหาความรู้นั่นเป็นเพราะเราเติบโตมาในครอบครัว เห็นมาตั้งแต่เด็กทำไมจะไม่รู้จักว่าควรทำตัวอย่างไรในความเป็นจริงก็คือถ้าเราต้องการผลลัพธ์ของครอบครัวให้ออกมาดี บรร ยากาศดีการมีความรู้ที่ถูกต้องจะช่วยให้การดูแลและแก้ไขปัญหาได้ดีกว่าเพราะแต่ละครอบครัว และแต่ละช่วงเวลาเป็นโจทย์คนละข้อต้องการวิธีการจัดการที่แตกต่างกัน
ครอบครัวที่มีลูกเล็ก ครอบ ครัวที่มีลูกเป็นเด็กโต เด็กวัยรุ่นครอบครัวที่มีผู้สูงอายุ มีปัญหาสุขภาพ ปัญหาสมองเสื่อมหรือซึมเศร้าต้องการวิธีการดูแลที่แตกต่างกัน เด็กคือหน่อไม้อ่อนที่กำลังเติบโตหากดูแลให้ดีก็จะเป็นสมาชิกที่ดี มีคุณภาพของครอบครัวและสังคม ขณะที่พ่อแม่ปู่ย่า ตายาย เป็นผู้ สูงอายุ เป็นผู้มีพระคุณ การได้มีโอกาสแสดงความกตัญญูกตเวที ดูแลท่านให้มีความสุข ไม่ว้าเหว่ เหงาใจได้รับความอบอุ่นจากลูกหลาน ก็เป็นความงามอย่างหนึ่งของวัฒนธรรมไทยเรา
การดูแลเอาใจใส่ครอบ ครัวและผู้สูงอายุควรทำทุกวันไม่ใช่เฉพาะช่วงสงกรานต์ แต่สำหรับใครที่อาจหลงลืมไปบ้างหากใช้โอกาสช่วงสงกรานต์ปีนี้เป็นจุดเริ่มต้นหันกลับมาเอาใจใส่ครอบครัวและผู้สูงอายุก็จะเป็นสิ่งที่ดีอย่างยิ่งเริ่มต้นลงมือปฏิบัติตั้งแต่บัดนี้ก่อนเกิดความสูญเสียในครอบครัวที่สายเกินแก้ หรือก่อนที่จะไม่มีโอกาสตอบแทนผู้มีพระคุณให้มีความสุขในขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่


ที่มา : หนังสือพิมพ์โลกวันนี้วันสุข
 
กล่องตอบกลับด่วน
จำกัด255 ตัวอักษร
สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
 
ถอยกลับ ถัดไป