ขยายหน้าจอ
  • 1966เข้าชม
  • 0ตอบกลับ

บุพพนิมิต [คัดลอกลิงค์]

ถอยกลับ ถัดไป
ออฟไลน์karminsc
 

บุพพนิมิต แปลว่าสิ่งที่เป็นเครื่องหมายให้รู้ หรือสิ่งที่บ่งบอกล่วงหน้าพระพุทธเจ้าทรงตรัสเปรียบเทียบว่า ก่อนดวงอาทิตย์จะขึ้น ย่อมมีแสงเงินแสงทองให้เห็นก่อนฉันใดก่อนที่อริยมรรค ก็มีธรรมบางประการปรากฏขึ้นก่อน

1.การมีกัลยาณมิตรมีเพื่อนดีที่แนะนำประโยชน์

2.ความพร้อมด้วยศีล มีวินัย มีความเป็นระเบียบในชีวิติของตนและในการอยู่ร่วมในสังคม

3.ความถึงพร้อมด้วยฉันทะ พอใจใฝ่รักในปัญญาในจริยธรรม ใฝ่รู้ความจริง และใฝ่ความดี

4.ความถึงพร้อมด้วยการที่จะฝึกพัฒนาตนเองเห็นความสำคัญของการที่จะต้องฝึกฝนตน

5.ความถึงพร้อมด้วยทิฐิ ยึดถือในหลักการและมีความเห็นความเข้าใจพื้นฐานที่มองเห็นสิ่งหลายตามเหตุปัจจัย

6.ความถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทมีความกระตือรือร้นอยู่เสมอ เห็นคุณค่าของกาลเวลาเห็นความเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งกระตุ้นเตือนให้เร่งรัดค้นหาความจริงหรือในชีวิตที่ดีงามให้สำเร็จ

7.การรู้จักใช้วิความคิดที่ถูกวิธี คิดเป็นคิดอย่างมีระเบียบ รู้จักคิดพิจารณา และมองสิ่งทั้งหลายให้ได้ความรู้และได้ประโยชน์ที่เอาใช้พัฒนาตนเองให้ก้าวหน้า

 
สวัสดีครับ ขอต้อนรับเข้าสู่ karmins.com ครับ
กล่องตอบกลับด่วน
จำกัด255 ตัวอักษร
สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
 
ถอยกลับ ถัดไป