ขยายหน้าจอ
  • 2653เข้าชม
  • 0ตอบกลับ

สติปัฏฐาน4 [คัดลอกลิงค์]

ถอยกลับ ถัดไป
ออฟไลน์karminsc
 

สติปัฏฐาน หมายถึง ข้อปฏิบัติที่เป็นที่ตั้งแห่งสติหรือการตั้งสติกำหนดพิจารณาสิ่งต่างๆ ให้รู้เท่าทันและเข้าใจตามที่เป็นจริงมี 4 ประการ ดังนี้


   1.กายานุปัสสนา หมายถึงการตั้งสติกำหนดพิจารณากายเพื่อให้รู้เท่าทันและเข้าใจตามความเป็นจริงว่ากายนี้ไม่มีตัวตัวอยู่ที่แจ้งจริง ไม่ใช่ของเรา เราบังคับไม่ได้
   นอกจากนี้ การตั้งสติกำหนดพิจารณาอิริยาบถต่างๆของร่างกาย
   2.เวทนานุปัสสนา หมายถึง การตั้งสติกำหนดพิจารณาเวทนา ความสุข ความทุกข์หรือความเฉยๆที่เกิดขึ้นในขณะนั้นอย่างรู้เท่าทัน
   3.จิตตานุปัสสนา หมายถึง การตั้งสติกำหนดพิจารณาจิตเพื่อให้รู้เท่าทันถึงสภาพหรืออาการของจิตว่าจิตใจในขณะนั้นว่าจิตใจขณะนั้นเป็นอย่างไรมีความขุ่นมัว หดหู่ เกียจคร้าน หรือขยัน
   4.ธัมมานุปัสสนา หมายถึง การตั้งสติกำหนดพิจารณาธรรมที่เป็นกุศล (ฝ่ายดี) หรือเป็นอกุศล (ฝ่ายชั่ว)
ซึ่งเกิดขึ้นกับใจ ว่าธรรมทั้งหลายอาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้น
 
สวัสดีครับ ขอต้อนรับเข้าสู่ karmins.com ครับ
กล่องตอบกลับด่วน
จำกัด255 ตัวอักษร
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
 
ถอยกลับ ถัดไป