ขยายหน้าจอ
  • 1849เข้าชม
  • 0ตอบกลับ

[สุขภาพ]สำรวจสุขภาพแรงงานหญิงชาย [คัดลอกลิงค์]

ถอยกลับ ถัดไป
ออฟไลน์karminsc
 


ปัจจุบันประเทศไทยมีประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป จำนวน 54.32 ล้านคนในจำนวนนี้เป็นผู้ที่อยู่ในวัยแรงงานประมาณ 38.80 ล้านคน (คิดเป็นร้อยละ71.4  ของประชากรทั้งหมด) แบ่งเป็นชาย ร้อยละ 80.1 และหญิงร้อยละ 63.3


ประชากรในวัยแรงงานเหล่านี้ส่วนใหญ่ได้รับสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล เกือบร้อยละ 98.3 โดยหญิงมีสัดส่วนสูงกว่าชายเล็กน้อย คือ ร้อยละ 98.5ต่อร้อยละ 98.0

สวัสดิการฯ ที่แรงงานได้รับส่วนใหญ่ คือ บัตรประกันสุขภาพ (บัตรทอง)ร้อยละ 24.6 รองลงมาเป็นประกันสังคม/กองทุนเงินทดแทน ร้อยละ 9.6โดยแรงงานหญิงได้รับสวัสดิการจากบัตรประกันสุขภาพ (บัตรทอง) สูงกว่าชาย คือร้อยละ 26.1 ต่อ ร้อยละ 22.7ขณะที่แรงงานชายได้รับสวัสดิการประเภทบัตรประกันสังคมมากกว่า คือ  ร้อยละ12.0 ต่อ ร้อยละ 7.5

ทั้งนี้มีแรงงานบางส่วนที่ไม่ได้รับสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลใดๆ อีกร้อยละ 1.7 ซึ่งเป็นแรงงานชายสูงกว่าหญิงเล็กน้อย (ร้อยละ 2.0 ต่อ ร้อยละ1.5) ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 จำนวนและร้อยละของแรงงาน จำแนกตามการมีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล จำแนกตามเพศ ทั้งราชอาณาจักร พ.ศ. 2552


ที่มา: ภาวะสุขภาพแรงงานไทย พ.ศ. 2553 สำนักงานสถิติแห่งชาติ

เมื่อสอบถามถึงโรคที่แรงงานหญิงชายป่วยมากที่สุดในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา พบว่า ส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ ร้อยละ 32.5 รองลงมาคือ ปวดหลังและกล้ามเนื้อ ร้อยละ 20.7 และโรคเครียด นอนไม่หลับ และปวดหัว ร้อยละ 18.9 ตามลำดับ

โดยโรคที่แรงงานชายป่วยมากกว่าแรงงานหญิง คือ โรคระบบทางเดินหายใจร้อยละ 33.4 ต่อร้อยละ 31.9 รองลงมาคือ โรคปวดหลังและกล้ามเนื้อ ร้อยละ24.6 ต่อ ร้อยละ 17.6 ในขณะที่โรคที่แรงงานหญิงป่วยมากกว่าแรงงานชายได้แก่โรคเครียด นอนไม่หลับ และปวดหัว ร้อยละ 21 ต่อ ร้อยละ 16.2 ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 จำนวนร้อยละของแรงงานที่ป่วย จำแนกตามกลุ่มโรค และเพศ ทั่งราชอาณาจักร พ.ศ. 2552


ที่มา: ภาวะสุขภาพแรงงานไทย พ.ศ. 2553 สำนักงานสถิติแห่งชาติ

สำหรับปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นเนื่องจากการบาดเจ็บนั้นพบว่าส่วนใหญ่ได้รับการบาดเจ็บเนื่องจากการขับขี่รถมอเตอร์ไซต์มากถึงร้อยละ 27.1รองลงมาคือ อุบัติเหตุอื่นๆ ร้อยละ 13.6 และการถูกทำร้ายโดยการใช้ของมีคมร้อยละ 10.9 ตามลำดับโดยส่วนใหญ่แรงงานชายจะได้รับการบาดเจ็บมากกว่าแรงงานหญิง ยกเว้นกรณีการบาดเจ็บที่เกิดจากการพลัดตกหกล้ม การถูกทำร้ายโดยใช้กำลังและการถูกทำร้ายโดยการใช้วัตถุมีคม (ดังตารางที่ 3)
ตารางที่ 3 จำนวนและร้อยละของแรงงานที่ได้รับการบาดเจ็บ จำแนกตามประเภทการบาดเจ็บตามเพศ ทั่วราชอาณาจักร พ.ศ. 2552


ที่มา: ภาวะสุขภาพแรงงานไทย พ.ศ. 2553 สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ทั้งชายและหญิงต่างก็เป็นแรงงานที่ช่วยในการพัฒนาประเทศชาติการได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเช่น การรักษาโรคจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งเพราะสุขภาพที่ดีย่อมทำให้ร่างกายแข็งแรงสามารถทำงานได้อย่างเต็มที่

อย่างไรก็ตามยังมีแรงงานหญิงอีกเป็นจำนวนมากที่ยังประสบกับปัญหาทางด้านสุขภาพทั้งความเครียดจากการทำงาน รวมไปถึงการถูกทำร้ายร่างกายด้วยวิธีการต่างๆนานา ปัญหาเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการไม่ควรจะเพิกเฉยอีกต่อไปเพราะแรงงานหญิงก็มีส่วนสำคัญต่อการร่วมพัฒนาประเทศเท่าๆกับแรงงานชายเหมือนกัน
ท่านที่สนใจสามารถตามอ่านบทความสุขภาพอื่นๆ ได้ที่นี่ค่ะ http://www.hiso.or.th/hiso/tonkit/
เรียบเรียง: สิริกร เค้าภูไทย
ที่มา: สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
 
สวัสดีครับ ขอต้อนรับเข้าสู่ karmins.com ครับ
กล่องตอบกลับด่วน
จำกัด255 ตัวอักษร
สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
 
ถอยกลับ ถัดไป