ขยายหน้าจอ
  • 2240เข้าชม
  • 0ตอบกลับ

สื่อสิ่งพิมพ์ [คัดลอกลิงค์]

ถอยกลับ ถัดไป
ออฟไลน์karminsc
 

ความหมายและความสำคัญของสื่อสิ่งพิมพ์
    “สื่อสิ่งพิมพ์” มีความหมายว่า “สิ่งที่พิมพ์ขึ้นไม่ว่าจะเป็นแผ่นกระดาษหรือวัตถุใดๆ ด้วยวิธีการต่างๆอันเกิดเป็นชิ้นงานที่มีลักษณะเหมือนต้นฉบับขึ้นหลายสำเนาในปริมาณมากเพื่อเป็นสิ่งที่ทำการติดต่อหรือชักนำให้ผู้อื่นได้เห็นหรือทราบ ข้อความต่างๆ”

ประวัติการพิมพ์ในประเทศไทย
    ในสมัยพระนารายณ์มหาราช กรุงศรีอยุธยาได้เริ่มแต่งและพิมพ์หนังสือคำสอนทางศาสนาคริสต์ขึ้นและหลังจากนั่นหมอบรัดเลย์เข้าเมืองไทยและได้เริ่มงานพิมพ์จนเป็นที่สนใจเป็นธุรกิจด้านการพิมพ์
    ในเมืองไทยพ.ศ.2382 ได้พิมพ์เอกสารราชการชิ้นแรก คือหมายประกาศห้ามสูบฝิ่นซึ่งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดให้จ้างพิมพ์ ต่อมาเมื่อวันที่ 4 ก.ค. 2387ได้ออกหนังสือพิมพ์ฉบับแรกขึ้น คือ บางกอกรีคอร์ดเดอร์เป็นจดหมายเหตุอย่างสั้น

ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์
สื่อสิ่งพิมพ์ประเภทหนังสือ
•    หนังสือ สารคดี ตำรา แบบ เรียน
เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ที่แสดงเนื้อหาวิชาการในศาสตร์ความรู้ต่างๆเพื่อสื่อให้ผู้อ่าน เข้าใจความหมาย ด้วยความรู้ที่เป็นจริงจึงเป็นสิ่งพิมพ์ที่เน้นความถูกต้อง

•    หนังสือบันเทิงคดี
เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ที่ผลิตขึ้นโดยใช้เรื่องราวสมมติเพื่อผู้อานได้รับความเพลิดเพลิน สุนกสนาน มักมีขนาดเล็ก เรียกว่าหนังสือฉบับกระเป๋า(Pocket book)


สื่อสิ่งพิมพ์ประเภท เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร
•    หนังสือพิมพ์ เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ที่ผลิตขึ้น โดยนำเสนอเรื่องข่าวสารภาพแบะความคิดเห็น ในลักษณะของแผ่นพิมพ์แผ่นใหญ่ที่ใช้วิธีการพับรวมกัน
•    วารสาร,นิตยสารเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ที่ผลิตขึ้น โดยนำเสนอ สาระข่าวความบันเทิงที่มีรูปแบบการนำเสนอ ที่โดดเด่น สะดุดตา และสร้างความสนใจให้กับผู้อ่าน
•    จุลสาร เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ที่ผลิตขึ้น แบบไม่มุ่งหวังผลกำไร เป็นแบบให้เปล่าโดยให้ผู้อ่านได้ศึกษาหาความรู้


สื่อสิ่งพิมพ์โฆษณา
•    โบร์ชัวร์ เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ที่มีลักษณะเป็นสมุดเล่มเล็ก ๆ เย็บติดกัน
•    ใบปลิว เป็นสิ่งพิมพ์ใบเดียว มักใช้ขนาดกระดาษ A 4
•    แผ่นพับ สื่อสิ่งพิมพ์ที่ผลิตโดนเน้นการนำเสนอเนื้อหา ลักษณะพับเป็นรูปเล่มต่างๆ
•    ใบปิด คือสื่อ สิ่งพิมพ์โฆษณา โดยใช้ปิดตามสถานที่ต่างๆ

สิ่งพิมพ์เพื่อการบรรจุภัณฑ์
    เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ที่ใช้ในการห่อหุ้มผลิตภัณฑ์การค้าต่างๆ แยกเป็นสิ่งพิมพ์หลักเช่น สิ่งพิมพ์ที่ใช้ปิดรอบขวด สิ่งพิมพ์รอง ได้แก่สิ่งพิมพ์ที่เป็นกล่องบรรจุ

สิ่งพิมพ์มีค่า
    เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ ที่เน้นการนำไปใช้เป็นหลักฐานสำคัญต่างๆ ซึ่งกำหนดตามกฎหมาย เช่นเช็คธนาคาร,โฉนด ,หนังสือเดินทาง,ตั๋วแลกเงิน เป็นต้น

สิ่งพิมพ์ลักษณะพิเศษ
    เป็นสื่อสิ่งพิมพ์มีการผลิตขึ้นตามลักษณะพิเศษแล้วแต่การใช้งาน เช่น นามบัตร,ปฎิทิน,บัตรเชิญ,ใบเสร็จรับเงิน,ใบส่งของ, เป็นต้น

สิ่งพิมพ์ อิเล็กทรอนิกส์
เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ที่ผลิตขึ้นเพื่อใช้งานในคอมพิวเตอร์ หรือระบบเครือข่าอินเทอร์เน็ต
 
สวัสดีครับ ขอต้อนรับเข้าสู่ karmins.com ครับ
กล่องตอบกลับด่วน
จำกัด255 ตัวอักษร
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
 
ถอยกลับ ถัดไป