ขยายหน้าจอ
  • 2066เข้าชม
  • 0ตอบกลับ

[ครอบครัว]คนไทยคิดสั้นเพิ่ม ผู้สูงอายุฆ่าตัวตายสูงขึ้น [คัดลอกลิงค์]

ถอยกลับ ถัดไป
ออฟไลน์karminsc
 

องค์การอนามัยโลกได้คาดการณ์ไว้ว่าในแต่ละปีจะมีผู้เสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายมากถึงปีละกว่า 1 ล้านคน หรือเฉลี่ย 3,000 รายต่อวัน สำหรับประเทศไทยมีรายงานการฆ่าตัวตายสำเร็จสูงถึง 4,000 รายต่อปี ฆ่าตัวตายแต่ไม่สำเร็จอีก 50,000 รายต่อปี


อย่างไรก็ตาม หลังจากปี พ.ศ. 2542 อัตราเฉลี่ยการฆ่าตัวตายสำเร็จเริ่มลดลงมาเรื่อยๆ จาก 8 รายต่อประชากร 1 แสนคน มาอยู่ที่ 5-6 ราย ต่อประชากร 1 แสนคนในปัจจุบัน (ภาพที่ 1)

ภาพที่ 1 จำนวนการฆ่าตัวตายสำเร็จต่อแสนประชากร จำแนกตามปี

ที่มา:
http://www.suicidethai.com/report/graph/stat_r.asp

โดยผู้ชายฆ่าตัวตายสำเร็จมากกว่าผู้หญิงเกือบ 4 เท่า (ดังภาพที่ 2) และส่วนใหญ่อยู่ในวัยแรงงาน แต่จากข้อมูลการฆ่าตัวตายสำเร็จเมื่อไม่นานมานี้ พบว่า แนวโน้มการฆ่าตัวตายสำเร็จในผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จากเดิมที่มีจำนวน 500 กว่าคนในปี 2553 เพิ่มเป็น 600 กว่าคนในปี 2554 (ดังภาพที่ 3) ซึ่งถือว่ามีจำนวนการฆ่าตัวตายที่ใกล้เคียงกับวัยแรงงานซึ่งมีผู้ที่ฆ่าตัวตายสำเร็จปีละประมาณ 700 – 900 คนต่อปี

ภาพที่ 2 แสดงจำนวนการฆ่าตัวตายต่อแสนประชากร ประจำปี พ.ศ. 2540-2544 จำแนกตามเพศภาพที่ 3 แสดงจำนวนการฆ่าตัวตาย ประจำปี พ.ศ.2552-2554 จำแนกตามอายุ


สำหรับจังหวัดที่พบการฆ่าตัวตายสำเร็จ 10 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดลำพูน มีอัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ 15.58 รายต่อแสนประชากร รองลงมาคือ ระยอง 13.45 รายต่อแสนประชากร เชียงใหม่ 12.90 รายต่อแสนประชากร น่าน 12.17 รายต่อแสนประชากร เชียงราย 11.43 รายต่อแสนประชากร พะเยา 11.10 รายต่อแสนประชากร เพชรบูรณ์ 11.07 รายต่อแสนประชากร นครสวรรค์ 10.63 รายต่อแสนประชากร แพร่ 10.44 รายต่อแสนประชากร และอุตรดิตถ์ 10.39 รายต่อแสนประชากร (ดังภาพที่ 4)

ภาพที่ 4 แสดง 10 จังหวัดอันดับแรกที่มีอัตราการค่าตัวตายสูงสุด ในช่วงปี 2554 (รายต่อแสนประชากร)


การฆ่าตัวตายเป็นปรากฏการณ์ที่สะท้อนถึงปัญหาสังคม และยังสะท้อนถึงวิธีการแก้ไขปัญหาของคนไทยอีกด้านหนึ่ง นักวิชาการด้านสุขภาพจิตเผยว่า “การฆ่าตัวตายสำเร็จของคน 1 คนจะมีผลกระทบต่อผู้อื่นอีกอย่างน้อย 5 คน ได้แก่ พ่อ แม่ พี่ น้อง เพื่อนสนิท คนรัก ดังนั้น ในประเทศไทยที่มีผู้ฆ่าตัวตายสำเร็จเฉลี่ยปีละ 4,000-5,000 คน ก็จะมีผู้รับผลกระทบทนทุกข์กับการสูญเสียถึงปีละไม่ต่ำกว่า 20,000 คน”
 
สวัสดีครับ ขอต้อนรับเข้าสู่ karmins.com ครับ
กล่องตอบกลับด่วน
จำกัด255 ตัวอักษร
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
 
ถอยกลับ ถัดไป