ขยายหน้าจอ
  • 2836เข้าชม
  • 0ตอบกลับ

ประเภทของปุ๋ย [คัดลอกลิงค์]

ถอยกลับ ถัดไป
ออฟไลน์karminsc
 

ปุ๋ยอินทรีย์
ข้อดี  1. ปรับปรุงคุณสมบัติทางกายภาพของดิน เช่น ดินร่วนซุย ดูดซับอาหารพืชและน้ำได้มากขึ้น ระบายน้ำได้ดีขึ้น
          2. เป็นอาหารของจุลินทรีย์  ดินทำให้มีจุลินทรีย์มาก          มีกิจกรรมที่ทำให้ธาตุอาหารเป็นประโยชน์มากขึ้น
ข้อด้อย 1.ต้องใช้ในปริมาณมากแต่ให้ธาตุอาหารพืชในปริมาณ ที่น้อยมาก แม้จะมีครบทุกธาตุอาหารที่พืชต้องการ แต่ไม่อยู่ในสัดส่วนที่พืชต้องการ
            2.การปลดปล่อยธาตุอาหารต้องใช้เวลาโดยผ่านการย่อยโดยจุลินทรีย์ในดินก่อน
            3.ควรใส่ให้สัมผัสดินมากที่สุดเพื่อย่อยสลายเร็วขึ้น
                       ปุ๋ยเคมี
ข้อดี 1.มีธาตุอาหารพืชโดยเฉพาะธาตุอาหารหลักในปริมาณมาก
       2.ใช้ในปริมาณน้อยก็เพียงพอ
       3.ราคาถูกกว่าปุ๋ยปุ๋ยชนิดอื่นถ้าเทียบด้านราคาต่อหน่วยธาตุอาหาร
       4.ธาตุอาหารพืชในปุ๋ยเคมีจะละลายเป็นประโยชน์ แก่พืชได้ทันทีถ้าดินมีความชื้นเพียงพอ
ข้อด้อย 1.ไม่ช่วยปรับปรุงคุณสมบัติทางกายภาพของดินเลย
            2.ให้เฉพาะธาตุอาหารหลัก คือ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม อาจมีธาตุอาหารรองและจุลธาตุติดไปบ้าง
                        ปุ๋ยชีวภาพ
ข้อดี 1.ปุ๋ยชีวภาพ มี 2 ประเภท คือ
            1.1 ประเภทที่ประกอบด้วยจุลินทรีย์ที่สร้างธาตุอาหารพืชหรือตรึง ไนโตรเจนจากอากาศมาเป็นปุ๋ยไนโตรเจน
            1.2 ประเภทที่ประกอบด้วยจุลินทรีย์ที่ช่วยให้ธาตุอาหารพืชที่มีอยู่แล้วในดินเป็นประโยชน์มากขึ้น
ข้อด้อย  1.ต้องใช้แบบเฉพาะเจาะจงหรือมีเงื่อนไขในการใช้ คือใช้ได้เฉพาะกับพืชบางชนิดที่ระบุเท่านั้น  เช่นปุ๋ยชีวภาพ ไรโซเบียมใช้ได้กับพืชตระกูลถั่วและไรโซเบียมของถั่วเขียวก็ใช้ได้เฉพาะถั่วเขียว เป็นต้น
        

การใช้ปุ๋ยอินทรีย์บางประการ

1.ควรใช้ในช่วงที่เตรียมดิน(ในพืชล้มลุก)และควรให้สัมผัสกับดินมากที่สุด เพราะต้องให้ได้รับความชื้นอย่างทั่วถึงและให้จุลินทรีย์เข้าย่อยสลายใช้เวลาในการย่อยสลายก่อนจึงจะใช้ประโยชน์ได้
2.ควรผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้เอง
3.ไม่ควรซื้อปุ๋ยที่โฆษณาว่าใช้แทนปุ๋ยอินทรีย์เคมีได้
4.ไม่ควรซื้อปุ๋ยอินทรีย์ที่โฆษณาว่าใช้แทนปุ๋ยเคมีสูตรนั้น สูตรนี้ได้
5.ควรมีการใช้ปุ๋ยหรือการจัดการธาตุอาหารพืชตามค่าวิเคราะห์ดิน
6.ปุ๋ยชีวภาพ หรือปุ๋ยจุลินทรีย์ คือปุ๋ยที่ประกอบด้วย จุลินทรีย์ที่มีชีวิต ที่สามารถสร้างธาตุอาหารหรือช่วยให้ธาตุอาหารเป็นประโยชน์ต่อพืช
7.น้ำหมักชีวภาพ คือน้ำที่ได้จากการหมักเศษพืชและ/หรือเศษชิ้นส่วนของสัตว์ กับกากน้ำตาลหรือน้ำตาลและน้ำ มักจะประกอบไปด้วยสารประเภทฮอร์โมนพืช อาจมีเอนไซม์และ อะมิโนแอซิก ในความเข้มข้นต่ำอยู่ด้วย ส่วนธาตุอาหารพืชที่มีอยู่จะมีในปริมาณน้อยมาก จึงไม่เรียกว่าเป็นปุ๋ย
8.น้ำหมักชีวภาพ ไม่สามารถใช้แทนปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมีได้ แต่สามารถใช้เสริมได้
9.ห้ามซื้อปุ๋ยจากรถเร่ใช้ เพราะส่วนใหญ่เป็นปุ๋ยปลอม และการขายตรงหรือขายปุ๋ยเร่ ถือว่าผิดกฎหมายตามพระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ.2518
10.ควรปุ๋ยจากร้านจำหน่ายปุ๋ยที่มีใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยปุ๋ยและเป็นร้านที่เชื่อถือได้
11.ควรมีการเก็บตัวอย่างดินอย่างถูกต้องส่งวิเคราะห์ ทุก 3-5 ปี เพื่อจะได้รับคำแนะนำการจัดการดินและปุ๋ยอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และจะได้สามารถจัดการดินและปุ๋ยได้ถูกต้องและลดต้นทุนการผลิตพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพที่มาข้อมูล : สมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย ,2548 (สรุปประเด็นการให้ความรู้เรื่องปุ๋ยอย่าง      
                    เหมาะสมเพื่อลดต้นทุนการผลิต)

 
สวัสดีครับ ขอต้อนรับเข้าสู่ karmins.com ครับ
กล่องตอบกลับด่วน
จำกัด255 ตัวอักษร
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
 
ถอยกลับ ถัดไป