เวอร์ชันเต็ม: [-- อิทัปปัจจยตา --]

Karmins สารานุกรม,นานาสาระ,การศึกษา -> ธรรมะ -> อิทัปปัจจยตา [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

karminsc 2012-05-16 09:20

อิทัปปัจจยตา

อิทัปปัจจยตา เป็นหลักการทางพุทธศาสนากล่าวถึงความเกี่ยวเนื่องกันของเหตุและผล เมื่อมีเหตุย่อมมีผล และเมื่อเหตุดับผลก็ดับคือเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมี เพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้ สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเมื่อสิ่งนี้ ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้ สิ่งนี้จึงดับไป

อิทัปปัจจยตา ถือเป็นหัวใจของปฏิจจสมุปบาทเป็นกฎเหนือกฎทั้งปวง เป็นพุทธธรรมอันติมะหรือสัจธรรมความจริงแท้ ที่สุดของพุทธศาสนา และเชื่อมโยงคำสอนทั้งปวง ของพระพุทธเจ้าว่า ล้วนเป็นไปตามหลักธรรม หรือกฎของอิทัปปัจจยตาทั้งสิ้น

อิทัปปัจจยตาหลักอิทัปปัจจยตาซึมซ่านอยู่ในเหตุปัจจัยแห่งการก่อเกิด การดำรงอยู่ การมีปฏิสัมพันธ์ และเสื่อมสลาย ของสรรพสิ่งในจักรวาล รวมถึงเป็นวิธีคิด ทางทฤษฎีวิทยาศาสตร์ทุกสาขาด้วย ครอบคลุมทั้งปัจจัยส่วนวัตถุ จิตใจ สังคมและอื่นๆทั้งหมด ส่วนปฏิจจสมุปบาทหมายถึงแต่สิ่งมีชีวิตที่มีจิต

อิทัปปัจจยตาในทางพุทธศาสนามักใช้ในการอธิบายในรูปแบบปรัชญาใช้อธิบายสิ่งต่างๆแบบเชื่อมโยง เช่น เสาเป็นปัจจัยของหลังคา ถ้าไม่มีเสา หลังคาก็อยู่ไม่ได้ ถ้าไม่มีหลังคา เสาก็ไม่มีประโยชน์ ทั้งเสาและหลังคาเป็นปัจจัยของกันและกัน คือ ไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นมาลอยๆโดยไม่มีเหตุผล บางเหตุการณ์ประกอบด้วยหลายเหตุปัจจัย เช่น ร้องให้เพราะเจ็บ เจ็บเพราะหัวแตก หัวแตกเพราะหกล้ม หกล้มเพราะถนนลื่น ถนนลื่นเพราะฝนตก


หลักธรรมอิทัปปัจจยตาแสดงถึง  ภาวะที่มีเหตุปัจจัย  จึงเกิดผลขึ้น
กล่าวคือทุกสรรพสิ่งไม่ว่ารูปหรือนาม  ต่างต้องมีเหตุหรือสิ่งต่างๆมาเป็นปัจจัยกัน  จึงจักยังให้เกิดผลขึ้น
อันเป็นไปดังพระพุทธพจน์ที่แสดงไว้ดังนี้

เมื่อเหตุนี้มี ผลนี้จึงมี               เพราะเหตุนี้เกิดขึ้น  ผลนี้จึงเกิดขึ้น
เมื่อเหตนี้ไม่มี ผลนี้จึงไม่มี      เพราะเหตุนี้ดับ  ผลนี้จึงดับ
เวอร์ชันเต็ม: [-- อิทัปปัจจยตา --] [-- top --]


Powered by phpwind v8.7 Code ©2003-2011 phpwind
Time 0.046066 second(s),query:2 Gzip enabled