สถิติ คืออะไร (ม.6)

สถิติ (Statistics) คือ ตัวเลขที่แสดงข้อเท็จจริงของข้อมูล เช่น สถิติรายได้ประชาชาติ เป็นต้น สถิติมีความสัมพันธ์กับชีวิตประจำวันของเรา เราเห็นได้จาก ข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ จะมีข้อมูลตัวเลขแสดงให้เห็นถึงข้อเท็จจริงต่างๆ เช่น สถิติอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาท สถิติการซื้อ–ขายอนุพันธ์ในตลาดหลักทรัพย์ สถิติรายได้ประชาชาติ สถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ สถิติอุณหภูมิ


การให้เหตุผล

การให้เหตุผล

ส่วนประกอบของการให้เหตุผลแบ่งเป็น 2 แบบดังนี้

1. ข้ออ้างหรือเหตุ มักปรากฏคำว่า เพราะว่า เนื่องจาก ด้วยเหตุที่ว่า ฯลฯ

2. ข้อสรุปหรือผล มักปรากฏคำว่า เพราะฉะนั้น ด้วยเหตุนี้จึง ดังนั้น ฯลฯ

ประเภทของการให้เหตุผล

การให้เหตุผลแบบอุปนัย (Inductive reasoning) เป็นการให้เหตุผลโดยอาศัยข้อสังเกตหรือผลการทดลองจากหลาย ๆ ตัวอย่าง มาสรุปเป็นข้อตกลง หรือข้อคาดเดาทั่วไป หรือคำพยากรณ์ ซึ่งจะเห็นว่าการจะนำเอาข้อสังเกต หรือผลการทดลองจากบางหน่วยมาสนับสนุนให้ได้ข้อตกลง หรือ ข้อความทั่วไปซึ่งกินความถึงทุกหน่วย ย่อมไม่สมเหตุสมผล

แนวข้อสอบเข้าม.4 วิชาภาษาอังกฤษ เข้าโรงเรียนรัฐบาล

Openpassorn(TM)
แนวข้อสอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

Past 1 Fundamental TEST

A: I ……………(1)………….. . I hope it didn’t wake you up.

B: ……………(2)……………… I wasn’t at home.