แนวข้อสอบเข้าม.4 วิชาภาษาอังกฤษ เข้าโรงเรียนรัฐบาล

Openpassorn(TM)
แนวข้อสอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

Past 1 Fundamental TEST

A: I ……………(1)………….. . I hope it didn’t wake you up.

B: ……………(2)……………… I wasn’t at home.

ไตรลักษณ์ :: อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา

ไตรลักษณ์ หมายถึงลักษณะ 3 ประการของชีวิต ชีวิคทุกชีวิตต้องมีลักษณะ 3 ประการนี้ เหมือนกันทั้งหมด จึงเรียกลักษณะทั้ง 3 ประการนี้ว่า สามัญลักษณะ ซึ่งหมายถึงลักษณะทั่วๆไปปรือลักษณะที่เสมอกัน เท่ากัน หรือเหมือนกันของชีวิตได้แก่

1.อนิจจตา หรือ อนิจจัง คือ ความไม่เที่ยงตรง ความไม่คงที่หรือความเปลี่ยนแปลงโดยทุกสิ่งจะเปลี่ยนแปลงทุกขณะไม่มีอะไรคงที่ เมื่อเกิดขึ้นแล้วก็จำค่อยๆ แปรสภาพไปเรื่อยๆและดับหรือสลายตัวไปในที่สุด ดังตัวอย่างชีวิตของคนเราจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ ตามลำดับ จะกระทั่งตาย

Gerund ทำให้กริยาอยู่ในรูปนาม

Gerund หรือ กริยานาม คือ Verb (กริยา) ที่นำมาทำให้เป็นคำนามโดยการเติม –ing เข้าไปยังกริยานั้นๆ โดยเราสามารถนำ Gerund มาวางไว้ได้ทั้ง หน้า กลาง และ หลังประโยค

Verb + - ing = Noun


แต่ ต่างกับ Preposition ที่ เติม -ing แล้ว
Preposition เป็น adjective แต่ Gerund จะเป็น noun