แนวข้อสอบเข้าม.1 วิชาสังคม

Openpassorn
แนวข้อสอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

1. ข้อใดจัดเป็นปฏิจจสมุทรบาท 24 ประการ
สมาธิ
นิพพาน
อนิจจัง
มรรค

2.ประเทศพม่าได้รับศาสนามาจากประเทศใด
เนปาล
ไทย
อินเดีย
ศรีลังกา

3. การจะบรรลุนิพพานต้องรู้หลักธรรมใด
สงสางวัฏ และ อวิชชา
อริยสัจ4 และ ทาน
ปฏิจจสมุทรบาทและตถาตา
ไตรลักษณ์และอนัตตา

4. ข้อใดไม่ใช่จังหวัดที่อยู่ในภาคกลาง
กำแพงเพชร
ราชบุรี
สุโขทัย
เพชรบูรณ์

5. ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เกี่ยวข้องกับเรื่องใดมากที่สุด
สิทธิ
บทบาท
หน้าที่
สถานภาพ

6. เครื่องมือสำหรับควบคุมพฤติกรรมของสมาชิกคือ
กฏหมาย
บรรทัดฐาน
จารีต
ตำรวจ

7. อำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศคืออะไร
อำนาจนิติบัญญัติ
อำนาจบริหาร
อำนาจอธิปไตย
อำนาจตุลาการ

8. ความสัมพันธ์ที่สมาชิกของสังคมมีต่อกันจัดได้ว่า
โครงสร้างสังคม
สถานบันทางสังคม
วัฒนธรรม
สถานภาพและบทบาท

9. ป่าเบญพรรณพบน้อยที่สุดในภาดใด
ภาคใต้
ภาคตะวันออก
ภาคตะวันตก
ภาคกลาง

10. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดเป็นข้อใด
สิทธิ
เสรีภาพ
บทบาท
หน้าที่

11. ข้อใดไม่ใช้อาณาจักรทางภาคเหนือ
อาณาจักรหริภุญชัย
อาณาจักรละโว้
อาณาจักรโยนกเชียงแสง
อาณาจักรล้านา

12. ข้อใดไม่ใช่อาณาจักรของคนไทย
อาณาจักรลังกาสุกะ
อาณาจักรทวารวดี
อาณาจักรอิศานปุระ
อาณาจักรศรีวิชัย

13. สาเหตุใดทำให้ภาวะเศรษฐกิจไทยสัมพันธ์กับภาวะเศรษฐกิจโลกเป็นอย่างมาก
เงินทุนในประเทศส่วนใหญ่เป็นเงินทุนของต่างประเทศ
ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางการค้าและการเงินของภูมิภาคอินโดจีน
ประเทศไทยเป็นสมาชิกของแกตต์(GATT) ซึ่งส่งเสริมการค้าเสรี
มูลค่าการค้าต่างประเทศในผลิตภัณฑ์ประชาชาติคิดเป็นสัดส่วนค่อนข้างสูง
14. ข้อใดเป็นผลที่สำคัญที่สุดจากการจัดระบบเบียบทางสังคม
ทำให้ชีวิตมีความเป็นระบบเบียบมากขึ้น      ทำให้สังคมเป็นระเบียเรียบร้อย
ทำให้สังคมอยู่อย่างสันติสุข์       ทำให้เกิดความรับผิดชอบต่อสังคม

15.ระไตรปิฎกรวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดกี่ข้อ
84,000 ข้อ    82,000 ข้อ
87,000 ข้อ   85,000 ข้อ

16. ข้อใดมีลักษณะเป็นรัฐ

ฮ่องกง     สิงคโปร์
แคชเมียร์    แคลิฟอร์เนีย

17. ข้อใดไม่ใช่เป็นการผลิต
เก็บข้าวขายในราคาสูง
นำกล้วยมาขายในตลาด
เป็นนายหน้าที่ดิน
การซื้อหุ้น

18. โครงการพระราชดำริแกล้งดินเพื่อแก้ปัญหาดินในข้อใด

ดินเปรี้ยว
ดินเป็นกรด
ดินเค็ม
ดินด่าง

19. สนธิสัญญาเบาว์ริงมีผลทำให้บทบาทของ"พระคลังสินค้า" ต้องยุติลงหมายถึงข้อใด
ขยายพื้นที่ทำการเกษตร
พวกไพร่เป็นแรงงานเสรีมีค่าจ้าง
เกิดการค้าเสรี
ผลิตเหรียญกษาปณ์

20. รูปแบบของสถาปัตยกรรมไทยสมัยอยุธยาคือ
พระปางค์
เจดีย์ย่อมุมไม้สิบสอง
เจดีย์ทรงกลม
เจดีย์ทรงเหลี่ยม

ผลคะแนน =

{{ message }}

{{ 'Comments are closed.' | trans }}