ประสิทธิภาพของแผนภาพ

        เมื่อพูดเรื่องแผนภาพ แผนภาพคืออะไร แผนภาพคือสิ่งที่ช่วยให้เราสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการจดจำข้อมูล  โดย เราสามารถทำแผนภาพแบบง่ายซึ่งทุกคนรู้จักกันทั่วไปคือ mindmap(แผนที่ความคิด) และ conceptmap(ผังมโนภาพ)

        แผนภาพของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับวิธีคิดของแต่ละคน
ขั้นตอนการสร้างแผนภาพแบบง่ายๆ
1.วิเคราะห์ข้อมูลที่จะทำเป็นแผนภาพ
2.ทำแผนภาพ
3.ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแผนภาพ

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการปลูกพืช

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการปลูกพืช
1.ความลาดเอียงของพื้นที่ หรือระดับความสูงต่ำของพื้นที่ พื้นที่เหมาะสมกับการปลูกพืช ควรมีความลาดเอียงเล็กน้อยเพื่อสะดวกในการทดน้ำและระบานน้ำออกจากแปลงปลูกพืช
* สำหรับพื้นราบ ไม่มีความลาดเท ควรปรับพื้นที่ให้มีความเหมาะสม

Plant Propagation

2.ขนาดของพื้นที่ มีความสำคัญต่อการเลือกใช้เครื่องมือ เครื่องทุ่นแรงทางการเกษตร นอกจากนนี้ควรเลือกพื้นที่ที่สามารถขยายกิจการได้ในอนาคตอีกด้วย


3.ลักษณะของดินลักษณะของดินดีหรือไม่ อาจสังเกตได้ด้วยตาเปล่าและประเมิณคุณภาพดินได้ เช่น ถ้าดินมีสีคล้ำหรือค่อนข้างดำ ส่วนใหญ่จะมีอินทรียวัตถุมาก แต่ก็ไม่เสมอไป


4.สถานที่ตั้งของดิน ควรเป็นพื้นที่ใกล้ตลาดและชุมชนเพื่อความสะดวกในการขนส่งผลผลิตออกสู่ตลาด และต้องเป็นที่ดินที่ถูกต้องตามกฏหมาย มีเอกสารสิทธิรับรองถูกต้อง


5.แหล่งน้ำ น้ำมีความสำคัญต่อการปลูกพืชเป็นอย่างมาก การเลือกพื้นที่จึงต้องคำนึงถึงแหล่งน้ำด้วยว่าเอาน้ำจากที่ใดมาใช้ประโยชน์ได้บ้าง

การขยายพันธุ์พืชและประวัติการขยายพันธุ์พืช

การขยายพันธุ์พืช หมายถึง การทวีจำนวนต้นพืชให้มีมากกว่าเดิม แต่มิได้รวมถึงการเพิ่มจำนวนต้นพืชด้วยการนำมาจากที่อื่น การขยายพันธุ์พืชอาจจะกระทำเพื่อคงพันธุ์ของต้นพืชชนิดหนึ่งที่เห็นว่ามีประโยชน์ไว้หรือการเพิ่มจำนวนต้นพืชให้มีมากขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์ต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์ ดังนั้นการขยายพันธุ์พืชจึงต้องกระทำโดยมีการควบคุมที่ถูกต้อง

Plant Propagation

ประวัติการขยายพันธุ์พืช
๑.การขยายพันธ์ด้วยเมล็ด
มนุษย์จะเอาเมล็ดพืชที่ดีติดตัวไป เมื่อมีการย้ายถิ่นฐานที่อยู่อาศัยหรือได้เมล็ดจากการท่องเที่ยว แล้วต่อมาก็มีการคัดเลือกปลูกเฉพาะพันธ์ที่ดี ทำให้พืชผลที่มีคุณภาพดีแพร่กระจายไปยังพื้นที่ต่างๆ

๒.การขยายพันธ์ด้วยการปักชำและการตอน
มนุษย์สังเกตเห็นว่า เมื่อยอดหรือกิ่งของพืชล้มเอนไปสัมผัสกับพื้นดินถ้าพื้นดินบริเวณนั้นมีความชุ่มชื้น กิ่งหรือยอดนั้นก็สามารถเกิดรากและยอดขึ้นมาใหม่ได้ มนุษย์จึงเลียนแบบธรรมชาติโดยการแบ่งแยก ปักชำหรือตอนกิ่ง

๓.การขยายพันธ์ด้วยวิธีการติดตม ต่อกิ่ง และทาบกิ่ง
มนุษย์สังเกตว่าถ้ามีกิ่งพืชสองกิ่งอยู่ติดกัน กิ่งทั้งสองนั้นอาจติดเชื่อมเป็นเนื้อเดียวกันได้ถ้าการเกิดลมพัดจึงเกิดการเสียดสีกัน จนเกิดแผล แล้วต่อมาทั้งสองกิ่งจะเชื่อมต่อติดกันเอง มนุษย์จึงนำมาดัดแปลงเป็นการติดตม ต่อกิ่ง และทาบกิ่ง