เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

           วิชาเศรษฐศาสตร์ เป็นวิชาที่ศึกษาการนำเอาทรัพยากรที่มีอยู๋อย่างจำกัดมาจัดสรรจำหน่ายเพื่อบำบัดความต้องการของมนุษย์ในสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ

ขอบเขตของเศรษฐศาสตร์
           1.เศรษฐศาสตร์มหภาค คือการศึกษาเสรษฐกิจของทั้งระบบได้แก่ รายได้ประชาชาติ ระดับราคาสินค้าและบริการทั้งหมดโดยทั้งไป เป็นต้น
           2.เศรษฐศาสตร์จุลภาค คือการศึกษาเศรษฐกิจของหน่อยย่อย เช่น การกำหนดราคาขายสินค้าแต่ละชนิด เป็นต้น


ความสำคัญของเศรษฐศาสตร์
           ทางเลือก เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องเผชิญ และต้องนำความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ในการตัดสินใจเลือกสินค้าและบริการที่ทำให้เกิดความพอใจสูงสุด
ทรัพยกรการผลิต หมายถึง ทรัพยากร ที่นำมาผลิตสินค้าและบริการ เรียกอีกอย่าง หนึ่งว่าปัจจัยการผลิต แบ่งเป็น 4 ประเภทคือ ที่ดิน แรงงาน ทุน

  • ที่ดิน จะ มีผลตอบแทนคือ ค่าเช่า
  • แรงงาน จะมีตอบแทนคือ ค่าจ้าง
  • ทุน จะมีผลตอบแทนคือ ดอกเบี้ย
  • ผู้ประกอบการ จะมีผลตอบแทนคือ กำไร

เรื่องสับเซตและการกระทำทางเซต(set)

สับเซต
            A ⊂ B
เซต A เป็นสับเซตของ B ก็ต่อเมื่อเมื่อสมาชิกทุกตัวของ A เป็นสมาชิกของ B เช่น
            A = {2,5}
            B = {1,2,3,4,5}
            ดังนั้น A ⊂ B

            A ⊄ B
เซต A เป็นไม่เป็นสับเซตของ B ก็ต่อเมื่อสมาชิกของ A อย่างน้อย 1 ตัวไม่ใช่สมาชิกของ B

ประสิทธิภาพของแผนภาพ

        เมื่อพูดเรื่องแผนภาพ แผนภาพคืออะไร แผนภาพคือสิ่งที่ช่วยให้เราสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการจดจำข้อมูล  โดย เราสามารถทำแผนภาพแบบง่ายซึ่งทุกคนรู้จักกันทั่วไปคือ mindmap(แผนที่ความคิด) และ conceptmap(ผังมโนภาพ)

        แผนภาพของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับวิธีคิดของแต่ละคน
ขั้นตอนการสร้างแผนภาพแบบง่ายๆ
1.วิเคราะห์ข้อมูลที่จะทำเป็นแผนภาพ
2.ทำแผนภาพ
3.ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแผนภาพ