logo


 


นโยบายการใช้งาน


เนื้อหาบนเว็บไซต์ ทางผู้พัฒนาเว็บไซต์จะไม่รับผิดชอบไม่ว่าเกิดกรณีพิพาทใดๆก็ตาม เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์อาจมีข้อผิดพลาดขึ้นได้

เว็บไซต์เป็นเพียงช่องการแสดงข้อมูลข่าวสาร ในกรณีที่เกิดข้อพิพาทใดๆ ในทางกฎหมาย ท่านตกลงสละสิทธิเรียกร้องในการดำเนินคดีใดๆ ไม่ว่าทางแพ่งหรืออาญา

เนื้อหาซึ่งเป็นลิขสิทธิ์ของทางผู้พัฒนาเว็บไซต์อันได้แก่ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ ซึ่งทางเว็บไซต์เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์(ประเภทวรรณกรรม) แต่เพียงผู้เดียว การทำซ้ำ จัดพิมพ์ขึ้นใหม่ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาติ ทางเจ้าของลิขสิทธิ์มีสิทธิอย่างเต็มที่ในการดำเนินการทางกฏหมาย

เนื้อหาบางส่วนของเว็บไซต์เกิดขึ้นจากผู้ใช้งาน จัดพิมพ์เข้าสู่ฐานข่้อมูลของระบบ ดังนั้นส่วนนี้ทางเว็บไซต์จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น จากการกระทำของผู้ใช้บนเว็บไซต์แห่งนี้

ทางเว็บไซต์ขอสงวนไว้ซึ่งสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ตัดทอน บรรดาข้อกำหนดและเงื่อนไขใด ๆ ที่ระบุไว้ในเว็บไซท์นี้ โดยไม่จำต้องบอกกล่าวล่วงหน้า

ห้ามใช้งานเว็บไซต์ในทางไม่ชอบ เช่นแทรกแทรงการทำงานของระบบของผู้ให้บริการ หรือพยายามที่จะเข้าถึงโดยใช้วิธีการนอกเหนือไปจากส่วนติดต่อเว็บไซต์และคำแนะนำที่เราให้ไว้ คุณต้องใช้บริการของเราเฉพาะตามที่กฎหมายอนุญาต

ข้อตกลงในการใช้งาน


ข้อตกลงนี้ใช้บังคับกับทางเว็บไซต์(ผู้ให้บริการ)และผู้ใช้งานเว็บไซต์(ผู้ใช้บริการ)

ผู้ใช้บริการจะกล่าวอ้างว่าไม่ทราบข้อตกลงการใช้งานและนโยบายการใช้งานมิได้ หากผู้ใช้บริการเลือกการใช้บริการจำเป็นต้องปฏิบัติตามข้อตกลง

ทางเว็บไซต์มีการติดตามการใช้งานของผู้ใช้ ด้วย Cookie และถูกบันทึกข้อมูลในระบบไม่น้อยกว่า 90 วัน

ข้อมูลผู้ใช้งานจะถูกเก็บความความลับ จะไม่ถูกเปิดเผย ยกเว้นในกรณีการติดต่อจากทางเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการของเว็บไซต์

ผู้ให้บริการมีสิทธิในการเข้าถึง ตรวจสอบความจริงของข้อมูล รวมถึงมีสิทธิในการสำรองข้อมูลของผู้ใช้บริการในระบบของผู้ให้บริการ

ข้อมูลของผู้ใช้บริการจะได้รับการปกปิดเป็นความลับ ทางผู้ให้บริการมีสิทธิ์แสดงชื่อผู้ใช้ หรือข้อมูลบางส่วนของผู้ใช้บริการเพื่อการหนึ่งการใด

ระบบเว็บแอปพลิเคชันต้องการระบุตำแหน่งของคุณ ดังนั้นเพื่อการใช้งานให้เต็มประสิทธิภาพให้ท่านแจ้งตำแหน่งเพื่อประโยชน์ของท่าน

ผู้ใช้บริการจะต้องไม่ใช้บริการไปในทางที่ผิดกฎหมายหรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

บริการหลายๆ อย่างของผู้ให้บริการทำให้ผู้ใช้บริการสามารถแบ่งปันข้อมูลกับบุคคลอื่นได้ โปรดจำไว้ว่าเมื่อคุณแบ่งปันข้อมูลสู่สาธารณะ เครื่องมือค้นหาต่างๆ อาจจัดทำดัชนีข้อมูลของผู้ใช้บริการ

ความปลอดภัยของข้อมูล ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ได้รับการเข้ารหัสในฐานข้อมูลของผู้ใช้บริการ

ห้ามผู้ใช้บริการใช้บริการ หรืออนุญาตให้บุคคลอื่นใช้บริการในลักษณะหยาบคาย ลามก อนาจาร ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

ห้ามผู้ใช้บริการใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการข่มขู่ รบกวน คุกคาม ล่วงเกิน หรือเป็นการกระทำละเมิดต่อสิทธิ์ในความเป็นส่วนตัว หรือทำให้บุคคลอื่นเสื่อมเสียชื่อเสียง

ห้ามผู้ใช้บริการ กระทำการใดอันเป็นการละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา

ห้ามผู้ใช้บริการใช้เพื่อการสร้างความเข้าใจผิด และ/หรือหลอกลวงประชาชน

ห้ามผู้ใช้บริการดำเนินการใด ๆ ในลักษณะของการแทรกแซงการให้บริการของผู้ให้บริการ หรือผู้ให้บริการรายอื่นซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ให้บริการ