สรุปผลประกอบการ ไตรมาส 3/2561 B-WORK

             จากบทความที่แล้ว “สรุปผลประกอบการ ไตรมาส 3/2561 BOFFICE” เราก็มาดูอีกกองรีทประเภทอาคารสำนักงาน (Office REIT) ที่น่าสนใจ นั้นคือ B-WORK ที่ลงทุนในสิทธิการเช่าอาคารสำนักงานทรู ทาวเวอร์ 1 และ ทรู ทาวเวอร์ 2 โดยกอง B-WORK ประกาศจ่ายเงินลดทุน 0.1843 บาท ต่อ หน่วย (เงินคืนทุนไม่เสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 10%)

กองรีท B-WORK มีกลุ่มทรู และ กลุ่มเจริญโภคภัณฑ์ เป็นผู้เช่าหลักของกองรีท กองรีท B-WORK มีบลจ.บัวหลวง เป็นผู้จัดการกองทรัสต์

ผลประกอบการไตรมาส 3/2561 ของ B-WORK ออกมาค่อนข้างทรงตัวจากไตรมาส 2 กำไรขั้นต้นลดลงประมาณ 3.12% QoQ เป็นผลมาจากมาจากต้นทุนการให้เช่าและบริการเพิ่มขึ้น 2.37% QoQ ในขณะรายได้จากการเช่าและบริการ กับ รายได้อื่นๆ ลดลงเล็กน้อย

ในส่วนของกำไรจากการดำเนินงาน ลดลง 3.54% จากไตรมาสที่แล้ว จากกำไรขั้นต้นที่ลดลง ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานกองทรัสต์ กับ ต้นทุนทางการเงิน มีแนวโน้มที่ทรงตัวจากไตรมาสที่ 2

ในไตรมาสที่ 3 มีการประเมินมูลค่าทรัพย์สินของกองรีท B-WORK ทำให้รับรู้ขาดทุนทางบัญชีประมาณ 78.85 ล้านบาท และส่งผลให้มีกำไรทุนสะสมในงบแสดงฐานะทางการเงินลดลงอย่างมีนัยสำคัญจากไตรมาสก่อน ที่ไม่มีการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน

กองรีทได้มีการจ่ายผลตอบแทนจากการดำเนินงานไตรมาสที่ 2/2561 เป็นเงินปันผล 0.3034 บาทต่อหน่วยโดยจ่ายในช่วงเดือน กันยายน ที่ผ่านมา

กองรีท B-WORk มี สินทรัพย์สุทธิ (NAV) ดังนี้

ไตรมาส 1/2561        10.1214 บาท ต่อหน่วย

ไตรมาส 2/2561        10.3370 บาท ต่อหน่วย

ไตรมาส 3/2561        10.0277 บาท ต่อหน่วย