ประสิทธิภาพของแผนภาพ

        เมื่อพูดเรื่องแผนภาพ แผนภาพคืออะไร แผนภาพคือสิ่งที่ช่วยให้เราสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการจดจำข้อมูล  โดย เราสามารถทำแผนภาพแบบง่ายซึ่งทุกคนรู้จักกันทั่วไปคือ mindmap(แผนที่ความคิด) และ conceptmap(ผังมโนภาพ)
        แผนภาพของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับวิธีคิดของแต่ละคน

ขั้นตอนการสร้างแผนภาพแบบง่ายๆ

 1. วิเคราะห์ข้อมูลที่จะทำเป็นแผนภาพ
 2. ทำแผนภาพ
 3. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแผนภาพ

  ประสิทธิภาพของแผนภาพ คือ
  1.สามารถทำความเข้าใจได้ง่ายกว่าประโยคหรือข้อความ มองเพียงครังเดียวก็สามารถเข้าใจเรื่องได้ทั้งหมด
  2.แผนภาพช่วยในการจัดระเบียบข้อมูล โดยเฉพาะตาราง จะทำให้บรรจุข้อมูลลงในรูปได้ดีและ ช่วยป้องกันไม่ให้ข้อมูลตกหล่นได้เป็นอย่างดี
  3.แผนภาพ คือการโยงความสัมพันธ์ บนระนาบจึงเหมาะกับการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกัยขององค์ประกอบสองอย่างขึ้นไป (แผนที่ความคิด(mindmap))
  4.แผนภาพใช้ลูกศรช่วยในการถ่ายทอดข้อมูลเป็นอย่างดี จึงสามารถแสดงความสัมพันธ์ ลำดับก่อนหลังได้เป็นอย่างด เมื่อใช้แผนภาพแสดงความัมพันธ์แล้ว เราจะเข้าใจข้อมูลได้ง่ายกว่าประโยค หรือข้อความ


        ศิลปะในแผนภาพ
           แม้เป้าหมายสูงสุดของแผนภาพคือ การคิดและการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่เราไม่ควรลืมศิลปะหรือความสวยงามของการเขียนแผนภาพไป แผนภาพที่สวยงามจะช่วยดึงดูดให้คนสนใจ และช่วยให้แนวคิดต่างๆ ที่ต้องการนำเสนอได้รับการยอมรับได้ง่ายขึ้น

           แผนภาพที่มีความโดดเด่นสะดุดตาผู้อ่านถือเป็นแผนภาพที่ดี เช่นเดียวกับแผนภาพที่จัดระเบียบความคิดที่ยุงเหยิงในความคิดของเรา ให้เกิดความชัดเจนและเข้าใจง่าย ถือว่าเป็นการเขียนแผนภาพระดับแนวหน้าเลยทีเดียว

  แผนภาพแบบต่างๆ
           1.แบบพื้นฐาน ที่ประกอบไปด้วย รูปเรขาคณิต ลูกศร หรือคีน์เวิร์ด แค่ใส่คีย์เวิร์ดลงในรูปทรงแล้วก็กลายเป็นแผนภาพได้แล้ว
           2.แบบตาราง ซึ่งเอาเส้นตรงมาตัดแบ่งรูปสี่เหลี่ยมล้วนๆ ทำให้เราสามารถจัดระเบียบข้อมูลมากได้อย่างง่ายดาย
           3.แบบกราฟ สามารถใช้โปรแกรม ในการสร้างกราฟได้อย่างสวยงาม และง่ายดาย
           4.แบบภาพ การนำภาพประกอบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นรูปคน รูปสัตว์ รูปอุปกรณ์ มาใช้งานอย่างเหมาะสม จะช่วยกระตุ้นการทำงานของสมองซีกขวา

       ขั้นตอนสร้างแผนภาพ
           1.เลือกคีย์เวิร์ดออกมาให้เขียนคีย์เวิร์ดจากข้อมูลที่ทราบอยู่ก่อนแล้วออกมาให้มากที่สุด ใช้สายตามองเนื้อหาทั้งหมด และใช้ลูกศรเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของคีย์เวิร์ดเหล่านั้น
                    1.1 ทำเครื่องหมายบนคีย์เวิร์ด โดยแบ่งเป็นเรื่องสำคัญที่สุด สิ่งอื่นๆที่อยู่ตรงข้ามกับหัวข้อหลัก อื่นๆที่ไม่เข้าพวก
                    1.2 เขียนคีย์เวิร์ดลงกระดาษ สิ่งที่สำคัญในข้ันตอนี้คือให้ล้อมรอบีย์เวิร์ดที่เขียนออกมา
  ด้วยรูปทรงต่างๆ
                    1.3 ใช้ลูกศรเชื่อมความสัมพันธ์
           2.ทำให้ภาพราวมองเห็นชัดเจน เป็นการเขียนร่างแผนภาพเพื่อรวบรวมและจัดระเบียบข้อมูลต่างๆ
                   2.1 กำหนดชื่อเรื่องและใส่ลงในแผนภาพ
                    2.2 จินตนาการรูปที่จะใช้และตำแหน่งของรูปโดยรวมในแผนภาพ หลังจากตั้งชื่อเรื่องแล้ว ให้ใส่ใจความหลักลงไปใต้ชื่อเรื่อง แล้วจัดวางภาพตามความเหมาะสม
                    2.3 ใส่รูปทรงต่างๆลงในแผนภาพก่อน  หลังจากจัดวางภาพของแผนภาพโดยรวมแล้ว ให้เริ่มจากการใส่รูปทรงต่างๆ ลงไปในแผนภาพก่อน

  ข้อควรจำ ใส่รูปทรงต่างๆในแผนภาพก่อน ข้อความค่อยเขียนในภายหลัง

           3.กำหนดและใส่องค์ประกอบแต่ละส่วนให้เรียบร้อย
                    3.1 ใส่คีย์เวิร์ดลงไปในรูปแล้วเชื่อมด้วยลูกศร ให้ใส่คีย์เวิร์ด ลงไปในรูปเหล่านั้นให้ครบถ้วน
                   3.2 เขียนใจความหลักด้วยประโยคสั้นๆ เมื่อได้ภาพที่เกือบจะเสร็จเรียบร้อยค่อยใส่ความหลักของแผนภาพ
                   3.3 เพิ่มเติมข้อมูลให้ครบถ้วนตามความจำเป็นตรวจสอบความถูกต้อง ให้ค้นหาคำที่สะกดผิดหรือตกหล่นให้เรียบร้อย หากผิดพลาดให้แก้ไขให้เรียบร้อย
{{ message }}

{{ 'Comments are closed.' | trans }}