รูปแบบประโยคที่กล่าวถึงอนาคต

1.intention      ความตั้งใจ
รูปแบบประโยค be going to
เช่น We are going to buy a new house next year
      พวกเราตั้งใจจะซื้อบ้านใหม่ในปีหน้า

2.spontaneous / predictions ตัดสินใจในทันที / การคาดเดา หรือ เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างแน่นอนแต่เราไม่สามารถควบคุมได้
รูปแบบประโยค will + v.1
เช่น       A: I need some help.
             B: I will help you.
       นายเอ บอกว่า ฉันต้องการความช่วยเหลือ นายบีตอบโดยทันทีโดยไม่ได้เตรียมตัวมาก่อนล่วงหน้า ว่า ฉันจะช่วย

3.fixed plan วางแผนแน่นอนโดยมีการเตรียมการแล้ว
รูปแบบประโยค S +be(is/am/are) + V.ing {Present Continuous}
เช่น  I am visiting my father on Sunday
       ฉันจะไปเยี่ยมพ่อวันอาทิตย์นี้ เป็นการวางแผนโดยมีการเตรียมการไว้ เช่น นัดไว้กับพ่อ จองตั๋วรถไฟ เป็นตัน

4.Present Simple  เกิดขึ้นอย่างแน่นอน ส่วนใหญ่ใช้กับตารางเวลา
รูปแบบประโยค S + V.1{Present Simple}
เช่น The plane arrives at phuket airport at 10.30.
      เครื่องบินจะมาที่สนามบินภูเก็ตเวลา 10 นาฬิกา 30 นาที

{{ message }}

{{ 'Comments are closed.' | trans }}