สถิติ คืออะไร (ม.6)

สถิติ (Statistics) คือ ตัวเลขที่แสดงข้อเท็จจริงของข้อมูล เช่น สถิติรายได้ประชาชาติ เป็นต้น สถิติมีความสัมพันธ์กับชีวิตประจำวันของเรา เราเห็นได้จาก ข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ จะมีข้อมูลตัวเลขแสดงให้เห็นถึงข้อเท็จจริงต่างๆ เช่น สถิติอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาท สถิติการซื้อ–ขายอนุพันธ์ในตลาดหลักทรัพย์ สถิติรายได้ประชาชาติ สถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ สถิติอุณหภูมิ

ในทางคณิตศาสตร์ สถิติหมายถึงศาสตร์หรือหลักการ และระเบียบวิธีการทางสถิติ ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนต่อไปนี้

 1. การเก็บรวมรวมข้อมูล
 2. การนำเสนอข้อมูล
 3. การวิเคราะห์ข้อมูล
 4. การตีความข้อมูล
การจำแนกข้อมูล
 1. ข้อมูลเชิงปริมาณ คือข้อมูลที่อยู่ในลักษณะเป็นตัวเลข
 2. ข้อมูลเชิงคุณภาพ คือข้อมูลที่แสดงลักษณะหรือคุณสมบัติ
แหล่งที่มาของข้อมูล
 1. ข้อมูลปฐมภูมิ คือข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากแหล่งต้นกำเนิด
 2. ข้อมูลทุติยภูมิ คือข้อมูลที่รวบรวมข้อมูลจากแหล่งอ้างอิง
 3. การเก็บรวมข้อมูล
 4. เก็บรวบรวมข้อมูลจากทะเบียนประวัติ
 5. เก็บรวมรวมข้อมูลจากการสำรวจ
 6. เก็บรวบรวมข้อมูลจากการทดลอง
 7. เก็บรวบรวมข้อมูลจากการสังเกต
{{ message }}

{{ 'Comments are closed.' | trans }}