การขยายพันธุ์พืชและประวัติการขยายพันธุ์พืช

การขยายพันธุ์พืช หมายถึง การทวีจำนวนต้นพืชให้มีมากกว่าเดิม แต่มิได้รวมถึงการเพิ่มจำนวนต้นพืชด้วยการนำมาจากที่อื่น การขยายพันธุ์พืชอาจจะกระทำเพื่อคงพันธุ์ของต้นพืชชนิดหนึ่งที่เห็นว่ามีประโยชน์ไว้หรือการเพิ่มจำนวนต้นพืชให้มีมากขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์ต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์ ดังนั้นการขยายพันธุ์พืชจึงต้องกระทำโดยมีการควบคุมที่ถูกต้อง

Plant Propagation

ประวัติการขยายพันธุ์พืช
๑.การขยายพันธ์ด้วยเมล็ด
มนุษย์จะเอาเมล็ดพืชที่ดีติดตัวไป เมื่อมีการย้ายถิ่นฐานที่อยู่อาศัยหรือได้เมล็ดจากการท่องเที่ยว แล้วต่อมาก็มีการคัดเลือกปลูกเฉพาะพันธ์ที่ดี ทำให้พืชผลที่มีคุณภาพดีแพร่กระจายไปยังพื้นที่ต่างๆ

๒.การขยายพันธ์ด้วยการปักชำและการตอน
มนุษย์สังเกตเห็นว่า เมื่อยอดหรือกิ่งของพืชล้มเอนไปสัมผัสกับพื้นดินถ้าพื้นดินบริเวณนั้นมีความชุ่มชื้น กิ่งหรือยอดนั้นก็สามารถเกิดรากและยอดขึ้นมาใหม่ได้ มนุษย์จึงเลียนแบบธรรมชาติโดยการแบ่งแยก ปักชำหรือตอนกิ่ง

๓.การขยายพันธ์ด้วยวิธีการติดตม ต่อกิ่ง และทาบกิ่ง
มนุษย์สังเกตว่าถ้ามีกิ่งพืชสองกิ่งอยู่ติดกัน กิ่งทั้งสองนั้นอาจติดเชื่อมเป็นเนื้อเดียวกันได้ถ้าการเกิดลมพัดจึงเกิดการเสียดสีกัน จนเกิดแผล แล้วต่อมาทั้งสองกิ่งจะเชื่อมต่อติดกันเอง มนุษย์จึงนำมาดัดแปลงเป็นการติดตม ต่อกิ่ง และทาบกิ่ง

{{ message }}

{{ 'Comments are closed.' | trans }}