ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการปลูกพืช

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการปลูกพืช
1.ความลาดเอียงของพื้นที่ หรือระดับความสูงต่ำของพื้นที่ พื้นที่เหมาะสมกับการปลูกพืช ควรมีความลาดเอียงเล็กน้อยเพื่อสะดวกในการทดน้ำและระบานน้ำออกจากแปลงปลูกพืช
* สำหรับพื้นราบ ไม่มีความลาดเท ควรปรับพื้นที่ให้มีความเหมาะสม

Plant Propagation

2.ขนาดของพื้นที่ มีความสำคัญต่อการเลือกใช้เครื่องมือ เครื่องทุ่นแรงทางการเกษตร นอกจากนนี้ควรเลือกพื้นที่ที่สามารถขยายกิจการได้ในอนาคตอีกด้วย


3.ลักษณะของดินลักษณะของดินดีหรือไม่ อาจสังเกตได้ด้วยตาเปล่าและประเมิณคุณภาพดินได้ เช่น ถ้าดินมีสีคล้ำหรือค่อนข้างดำ ส่วนใหญ่จะมีอินทรียวัตถุมาก แต่ก็ไม่เสมอไป


4.สถานที่ตั้งของดิน ควรเป็นพื้นที่ใกล้ตลาดและชุมชนเพื่อความสะดวกในการขนส่งผลผลิตออกสู่ตลาด และต้องเป็นที่ดินที่ถูกต้องตามกฏหมาย มีเอกสารสิทธิรับรองถูกต้อง


5.แหล่งน้ำ น้ำมีความสำคัญต่อการปลูกพืชเป็นอย่างมาก การเลือกพื้นที่จึงต้องคำนึงถึงแหล่งน้ำด้วยว่าเอาน้ำจากที่ใดมาใช้ประโยชน์ได้บ้าง

{{ message }}

{{ 'Comments are closed.' | trans }}