แนวข้อสอบเข้าม.1 วิชาสังคม

Openpassorn(TM)
แนวข้อสอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

1. ข้อใดจัดเป็นปฏิจจสมุทรบาท 24 ประการ
สมาธิ
นิพพาน
อนิจจัง
มรรค

2.ประเทศพม่าได้รับศาสนามาจากประเทศใด
เนปาล
ไทย
อินเดีย
ศรีลังกา

แนวข้อสอบเข้าม.1 วิชาภาษาไทย

Openpassorn
แนวข้อสอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

1. ข้อใดเป็นคำสมาสและอ่านออกเสียงต่อเนื่องกลางคำ
จุลินทรีย์
ธรรมชาติ
ธาตุอาหาร
อุดมสมบูรณ์

2.คำในข้อใดไม่จัดเป็นคำสมาส
ปัจจัย
อุตสาหกรรม
บรรยากาศ
เกษตรกรรม