รูปแบบประโยคที่กล่าวถึงอนาคต

1.intention      ความตั้งใจ
รูปแบบประโยค be going to
เช่น We are going to buy a new house next year
      พวกเราตั้งใจจะซื้อบ้านใหม่ในปีหน้า

2.spontaneous / predictions ตัดสินใจในทันที / การคาดเดา หรือ เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างแน่นอนแต่เราไม่สามารถควบคุมได้

เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

           วิชาเศรษฐศาสตร์ เป็นวิชาที่ศึกษาการนำเอาทรัพยากรที่มีอยู๋อย่างจำกัดมาจัดสรรจำหน่ายเพื่อบำบัดความต้องการของมนุษย์ในสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ

ขอบเขตของเศรษฐศาสตร์
           1.เศรษฐศาสตร์มหภาค คือการศึกษาเสรษฐกิจของทั้งระบบได้แก่ รายได้ประชาชาติ ระดับราคาสินค้าและบริการทั้งหมดโดยทั้งไป เป็นต้น
           2.เศรษฐศาสตร์จุลภาค คือการศึกษาเศรษฐกิจของหน่อยย่อย เช่น การกำหนดราคาขายสินค้าแต่ละชนิด เป็นต้น


ความสำคัญของเศรษฐศาสตร์
           ทางเลือก เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องเผชิญ และต้องนำความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ในการตัดสินใจเลือกสินค้าและบริการที่ทำให้เกิดความพอใจสูงสุด
ทรัพยกรการผลิต หมายถึง ทรัพยากร ที่นำมาผลิตสินค้าและบริการ เรียกอีกอย่าง หนึ่งว่าปัจจัยการผลิต แบ่งเป็น 4 ประเภทคือ ที่ดิน แรงงาน ทุน

  • ที่ดิน จะ มีผลตอบแทนคือ ค่าเช่า
  • แรงงาน จะมีตอบแทนคือ ค่าจ้าง
  • ทุน จะมีผลตอบแทนคือ ดอกเบี้ย
  • ผู้ประกอบการ จะมีผลตอบแทนคือ กำไร

เรื่องสับเซตและการกระทำทางเซต(set)

สับเซต
            A ⊂ B
เซต A เป็นสับเซตของ B ก็ต่อเมื่อเมื่อสมาชิกทุกตัวของ A เป็นสมาชิกของ B เช่น
            A = {2,5}
            B = {1,2,3,4,5}
            ดังนั้น A ⊂ B

            A ⊄ B
เซต A เป็นไม่เป็นสับเซตของ B ก็ต่อเมื่อสมาชิกของ A อย่างน้อย 1 ตัวไม่ใช่สมาชิกของ B