CPNREIT กับการเติบโตรอบใหม่

           เมื่อช่วงกลางเดือนตุลาคม 2562 ที่ผ่านมาทาง กองรีทที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศ หรือ CPNREIT ได้ประกาศเข้าลงทุนในสินทรัพย์เพิ่มเติมจากกลุ่ม CPN และสินทรัพย์ของกองรีท GLANDRT เพื่อสร้างผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นให้แก่ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมาทางผู้ถือหน่วยของ CPNREIT ได้อนุมัติการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าว

ที่มา CPNREIT

Read more