CPNREIT กับการเติบโตรอบใหม่

           เมื่อช่วงกลางเดือนตุลาคม 2562 ที่ผ่านมาทาง กองรีทที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศ หรือ CPNREIT ได้ประกาศเข้าลงทุนในสินทรัพย์เพิ่มเติมจากกลุ่ม CPN และสินทรัพย์ของกองรีท GLANDRT เพื่อสร้างผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นให้แก่ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมาทางผู้ถือหน่วยของ CPNREIT ได้อนุมัติการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าว

ที่มา CPNREIT

           CPNREIT จะลงทุนสิทธิการเช่าสินทรัพย์เพิ่มเติมมูลค่าไม่เกิน 3.3 หมื่นล้านบาท ซึ่งการลงทุนในครั้งนี้จะทำให้พอร์ตทรัพย์สินมีการกระจายตัวที่ดีมากขึ้น ทำให้สัดส่วนของอาคารสำนักงานเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ CPNREIT ลงทุนโครงการดังต่อไปนี้

  • ศูนย์การค้าเซ็นทรัลมารีนา สิทธิการเช่าอายุประมาณ 15 ปี
  • ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลำปาง สิทธิการเช่าอายุประมาณ 22 ปี
  • ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี สิทธิการเช่าอายุประมาณ 30 ปี
  • ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี สิทธิการเช่าอายุประมาณ 30 ปี
  • ต่ออายุ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 สิทธิการเช่าอายุประมาณ 30 ปี (เริ่มตั้งแต่ 16 สิงหาคม 2568)
  • อาคารสำนักงานเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส รับโอนสิทธิการเช่าอายุประมาณ 27 ปี
  • อาคารสำนักงานยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์ รับโอนสิทธิการเช่าอายุประมาณ 15 ปี

          โครงสร้างเงินทุนใช้เงินกู้ยืมไม่เกิน 13,500 ล้านบาท ส่วนที่เหลือใช้จากการเพิ่มทุน

ข้อมูลผลการดำเนินงานของ CPNREIT ณ ไตรมาส3/2562

ที่มา CPN

ภาพแสดงสินทรัพย์ที่ CPNREIT จะเข้าลงทุน

CPNREIT New Asset

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลมารีนา ที่มา CPNREIT

CPNREIT New asset

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี ที่มา CPNREIT