มารู้จักการระดมทุนในปัจจุบัน (Funding)

มารู้จักการระดมทุนในปัจจุบัน (Funding)

             หากจะกล่าวว่าการระดมทุน (Funding) เป็นสิ่งที่อยู่คู่กับระบบเศรษฐกิจมาอย่างยาวนานก็คงจะไม่แปลกแต่อย่างใด เนื่องจากท่านผู้อ่านอาจจะเคยได้ยินรูปแบบการระดมทุนในวิธีต่างๆมาบ้างแล้ว ทั้งการระดมทุนในรูปแบบการเสนอขายพันธบัตรรัฐบาล การขายพันธบัตรออมทรัพย์ รวมถึงการเสนอขายตราสารทุนในรูปแบบต่างๆ แต่ในปัจจุบันเนื่องด้วยเทคโนโลยีได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก จึงทำให้เกิดรูปแบบการระดมทุนใหม่ๆตามมา ซึ่งการระดมทุนในรูปแบบใหม่นี้จะสามารถช่วยลดต้นทุนในการระดมทุนได้มากขึ้นเมื่อเทียบกับรูปแบบการระดมทุนในอดีต โดยได้แสดงตารางเปรียบเทียบการระดมทุนในรูปแบบต่างๆ ออกเป็นรูปแบบหลักๆ 5 ประเภท โดยแบ่งออกเป็นตามลำดับขั้นของธุรกิจและรายได้ของกิจการ

Crowdfunding คืออะไร ?

          การระดมทุนในรูปแบบ Crowdfunding เป็นการระดุมทุนที่เหมาะสำหรับธุรกิจประเภท Startup หรือผู้ที่มีแผนธุรกิจ (ผู้ที่มีแนวคิดที่มีความทันสมัยหรือมีแผนธุรกิจที่แปลกใหม่) โดยผู้ระดมทุนจะมีการมอบสิ่งตอบแทนให้แก่นักลงทุน (ผู้มอบเงินทุนให้แก่ผู้ระดมทุน) ยกตัวอย่างเช่น นักลงทุนได้รับสิทธิในการได้ใช้บริการหรือได้รับสินค้าก่อนบุคคลอื่น

          Crowdfunding เป็นวิธีการระดมทุนจากบุคคลทั่วไปผ่านช่องทางตัวกลางทางเว็บไซต์ (funding portal) ซึ่งผู้ลงทุนแต่ละรายสามารถลงทุนได้ในวงเงินที่จำกัดเท่านั้น โดยที่ผู้ระดมทุนจะกำหนดวงเงินไว้ โดยการระดมทุนรูปแบบ Crowdfunding จำเป็นต้องอาศัยจำนวนผู้ลงทุนที่มีจำนวนมากจึงจะสามารถระดมทุนได้ถึงจำนวนเงินที่กำหนดไว้ตามที่ต้องการ กรณีที่ผู้ลงทุนได้ลงทุนในหุ้นของบริษัทที่เริ่มดำเนินการและอยากจะระดมทุนกับบุคคลจำนวนมากจะเรียกว่าการระดมทุนแบบ Equity crowdfunding

 

          สำหรับในประเทศไทย การดูแลตรวจสอบการระดมทุนโดยวิธีนี้จะมีผู้ทำหน้าเป็นตัวกลางหรือ Funding Portal ซึ่ง Funding Portal เป็นผู้ทำหน้าที่พิจารณาคุณสมบัติของบริษัทผู้ระดุมทุนให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของกลต. โดยที่ Funding Portal จะต้องผ่านความเห็นชอบจากกลต.ก่อนจึงจะสามารถทำหน้าที่นี้ได้

          Crowdfunding ถือว่าเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูง เนื่องจากผู้ที่ต้องการระดมทุนมักจะอยู่ในขั้นที่กำลังเริ่มต้นกิจการหรือเป็นบริษัทที่ยังไม่มีความมั่นคงทางการเงินและผลการดำเนินงาน ซึ่งผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับจะขึ้นอยู่กับบริษัทผู้ระดมทุนแต่ละรายว่ามีกำหนดรายละเอียดไว้อย่างไร

 

Venture Capital คืออะไร ?

          Venture Capital คือ กองทุนหรือกลุ่มนักลงทุนที่เข้าไปลงทุนในบริษัทตั้งแต่การก่อตั้งกิจการหรือบริษัทที่เพิ่งริเริ่มกิจการได้ไม่นาน เนื่องจากบริษัทที่จัดตั้งใหม่จะสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนอื่นๆ ได้ยาก โดยทั่วไป Venture Capital จะเข้าร่วมลงทุนและสนับสนุนเงินให้แก่บริษัทที่เข้าไปร่วมทุนตลอดระยะเวลาช่วงจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หลังจากนั้น Venture Capital จึงจะถอนตัวออกจากการเป็นผู้ร่วมทุน โดยผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนเป็นเงินที่ได้จากการขายหุ้นสามัญในช่วง IPO สำหรับการระดมทุนวิธีนี้บริษัทผู้ทำการระดมทุนจะเสียสัดส่วนความเป็นเจ้าของให้กับผู้ที่เข้ามาร่วมลงทุน

 

 Private Equity แตกต่างจาก Venture Capital อย่างไร?

          Private Equity เป็นรูปแบบการระดมทุนโดยที่นักลงทุนจะเข้ามาเป็นส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ทำการระดมทุน ซึ่งบริษัทนั้นส่วนมากจะเป็นบริษัทที่ยังไม่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์รวมถึงเป็นบริษัทที่มีการเติบโตที่ดีแต่ต้องการเงินทุนเพิ่มเพื่อขยายกิจการ

 

การระดมทุนวิธีนี้เหมาะสำหรับบริษัทที่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้โดยยาก โดยวิธีการระดมทุนนี้จะมีความใกล้เคียงกับวิธี Venture Capital แต่จะมีความแตกต่างตรงที่ Venture Capital ผู้ระดมทุนจะเป็นบริษัทที่เพิ่งริเริ่มดำเนินงานและมีความเสี่ยงสูง ส่วน Private Equity ผู้ระดมทุนจะเป็นบริษัทที่มีผลการดำเนินงานมาระยะหนึ่งแล้วและมีความพร้อมกว่าบริษัทที่ระดมทุนโดยวิธี Venture Capital

 

 Initial Public Offering (IPO) คืออะไร?

          Initial Public Offering เป็นการระดมทุนที่เป็นรูปแบบที่เป็นทางการอย่างหนึ่งและเป็นที่นิยมอย่างมาก ซึ่งเป็นการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน (ส่วนของผู้ถือหุ้น) ให้แก่ประชาชนที่มีความสนใจ ซึ่งบริษัทผู้ออกหุ้นเพิ่มทุนส่วนมากมักจะเป็นบริษัทที่มีโครงสร้างทางธุรกิจที่มั่นคงและมีความต้องการที่จะระดมทุนเพื่อนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปขยายกิจการ โดยจะมีที่ปรึกษาทางการเงินในการจัดทำหนังสือชี้ชวนและเสนอขายหลักทรัพย์ให้มีความครบถ้วนถูกต้อง

 

การระดมทุนรูปแบบใหม่ Initial coin offering (ICO) คืออะไร?

          Initial Coin Offering (ICO) เป็นการระดมทุนจากบุคคลทั่วไปทั้งในประเทศและนอกประเทศ ผ่านทางเว็บไซต์โดยมีเทคโนโลยี Blockchain เข้ามาช่วยในการจัดการระบบ ซึ่งมี Cryptocurrency เป็นสื่อกลางที่ใช้ในการชำระเงินและนักลงทุนจะได้รับ Token หรือส่วนแบ่งร่วมทุนเป็นสิ่งตอบแทน